Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Nominalną podaż pieniądza

   

  Nominalną podaż pieniądza - kontroluje bank centralny. Jeżeli przyjmiemy założenie upraszczające, że ceny dóbr są stałe, to możemy uznać, iż bank centralny kontroluje także realną podaż pieniądza, kiedy uchylimy założenie o stałości cen, zobaczymy, że zmiany ilości pieniądza w ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model akceleratora (przyspieszenia)

   

  Model akceleratora (przyspieszenia) - zakłada że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość produkcji i zysków poprzez ekstrapolację dotychczasowego wzrostu produkcji. Wzrost produkcji w stałym tempie prowadzi do niezmiennego poziomu inwestycji i stałego tempa wzrostu pożądanego majątku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs oparty na parytecie siły nabywczej

   

  Kurs oparty na parytecie siły nabywczej - jest to taka ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziomie konkurencyjność międzynarodową. W krajach, w których występuje wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów, będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży globalnej AS

   

  Krzywa podaży globalnej AS - obrazuje wielkość produkcji, którą przy każdej cenie przedsiębiorstwa są skłonne wytworzyć. W modelu klasycznym nie występuje iluzja pieniądza, a płace nominalne są elastyczne. Wielkość produkcji nie zależy zatem od cen, a krzywa podaży globalnej przebiega pionowo na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia podażowa

   

  Ekonomia podażowa - jest teoretycznym uzasadnieniem polityki gospodarczej której celem nie jest pobudzanie popytu globalnego, lecz stymulowanie globalnej podaży. Opisuje stosowanie bodźców mikroekonomicznych w celu zmiany poziomu pełnego zatrudnienia, wielkości produkcji potencjalnej oraz naturalnej stopy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drenaż podatkowy

   

  Drenaż podatkowy - to wzrost realnych wpływów podatkowych wywołany inflacją, która zwiększa dochody nominalne i sprawia że niektórzy ludzie zostają zaliczeni do wyższych przedziałów opodatkowania w ramach systemu progresywnego podatku dochodowego.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra finalne

   

  Dobra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery pozataryfowe

   

  Bariery pozataryfowe - to występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodawstw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ towarów, usług i czynników produkcji.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

   

  Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie aktywności ekonomicznej ludności

  Definicja

  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – badanie sytuacji na rynku pracy mające na celu uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Badania te prowadzone są przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku. Wyniki publikowane są co kwartał, a gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt

Do góry