Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Polityka refinansowa

   

  polityka refinansowa – BC dysponując tym instrumentem może generować impulsy monet. w formie efekt. ilościowych, czyli bazy monetarnej, wolnych rezerw płynności i efektów cenowych. Jeśli BC zwiększa stopę dyskontową lub lombardową to BK mogą mu przedkładać pap. wart. do redyskonta lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje Banku Centralnego

   

  Centralny bank państwa – wiąże się z formułowaniem i realizacją polityki pieniężnej, czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesów bankowych; ważny jest pieniądz pochodzący z rezerw BK, zobowiązań wobec sektora niefinansowego a także wkładów podmiotów niefinansowych. BC reguluje obieg pieniądza w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pieniądza

   

  Polityka monetarna – określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju i są również głównymi celami polityki pieniężnej BC. Polityka monetarna to część polityki gosp. państwa. Władza monetarna (NBP) to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pieniądza

   

  Podaż pieniądza – to postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp. rynkowej źródłem podaży pieniądza jest jego kreacja przez banki komercyjne. Podaż ta jest realizowana przez operację kredytowania i dochodzi do emisji pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria pieniądza ostrożnościowego

   

  Teoria pieniądza ostrożnościowego – w tej teorii wprowadzono niepewność dochodów i wydatków. Wg nich skutek nie przewidywanej utraty dochodów lub konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków podmiot może mieć do czynienia z deficytem co zawsze wywołuje koszty utraty płynności gdy deficytu tego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyboru portfela aktywów Tobina

   

  Teoria wyboru portfela aktywów Tobina – uważa on, iż pojedynczy podm. gosp. może mieć różne portfele aktywów. Odnosi się do pieniądza spekulacyjnego. W portfelu podm. gosp. mogą występować zasoby pieniądza nie przynoszące dochodu ale bez ryzyka ale również może posiadać zasoby obligacji z dochodem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria postkeynsowska (T. Baumola)

   

  Teoria postkeynsowska (T. Baumola) – utrzymuje ona podział popytu na pieniądz transakcyjny i ostrożnościowy. Pierwsze podejście w kategoriach teorii zapasów jest to podejście, które traktuje pieniądz transakcyjny jako część bieżącego dochodu, który nie może być utrzymany w sytuacji nowych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ilościowa Friedmana

   

  Teoria ilościowa Friedmana – jest to dalsze rozwinięcie ujęcia zasobowego i zawiera istotne elementy teorii Keynsa. Popyt na pieniądz traktowany jest analogicznie jak popyt na dobro konsumpcyjne. Trzy grupy czynników:

  ulokowany w różnych formach majątek podmiotu traktowany jest jako ograniczenie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria preferencji płynności

   

  Teoria preferencji płynności – Keynes podejmuje próbę wyjaśnienia korzyści z przechowywania nominalnego zasobu pieniądza przez określenie motywów takiego zachowania. Z powodów analitycznych wyróżniamy motywy: transakcyjny, przezornościowy i spekulacyjny. Utrzymywanie zasobów majątku z faktu, iż...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na pieniądz

   

  Popyt na pieniądz - to pożądany przez prywatne podmioty niebankowe, czyli gosp. dom. przedsięb. stan ich zasobów kasowych. Zakłada się, że podmioty gosp. oprócz innych aktywów jak różnego rodzaju pap. wart. lub kapitał ruchomy chcą posiadać określony zasób pieniądza. Podstawą pomiaru może być...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt

Do góry