Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby walki z bezrobociem

   

  Specjaliści uważają, że warunkami niezbędnymi dla powstrzymania fali bezrobocia są:

  zwiększenie inwestycji i tempa wzrostu gospodarczego,

  zmniejszenie podatków i świadczeń socjalnych obciążających pracodawców oraz

  liberalizacja kodeksu pracy.

  Jednym ze sposobów walki z...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie ukryte

   

  Często rozumiane jako ,,bezrobocie wśród zatrudnionych'', jak również nie rejestrowanie się w urzędach pracy np. osób mieszkające na wsi, a faktycznie stanowiących ,,nadmiar rąk do pracy'' w gospodarstwach indywidualnych. Nie jest to bezrobocie ,,sensu stricto'', lecz nadmierne w stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie długotrwałe

   

  Trwające znacznie dłużej niż 12 miesięcy, zwane chronicznym. Spowodowane jest podobnymi przyczynami co bezrobocie długookresowe. Przynosi w następstwie pauperyzację jednostki lub całej rodziny, często izolację społeczną, a także wpływa na zmiany psychiczne bezrobotnych. Przyczynia się do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie długookresowe

   

  Rozróżniane ze względu na czas pozostawania bez pracy. Dotyczy osób pozostających bez pracy od 6 do 12miesięcy. W rezultacie może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe. Bowiem czym dłuższa przerwa w pracy, tym mniejsze szanse na jej ponowne uzyskanie.

  Rosnące wymagania pracodawców, zmiany...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie strukturalne

   

  Jest rezultatem przekształceń w strukturze gospodarki . Bezrobocie strukturalne występuje wówczas, gdy brak równowagi na rynku pracy jest wynikiem niedopasowania struktury podaży pracy i struktury popytu na pracę ze względu na kwalifikacje, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania. Spowodowane jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie frykcyjne

   

  Ten rodzaj bezrobocia związany jest naturalną płynnością siły roboczej, którą umożliwiają mechanizmy rynku pracy oraz pełna swoboda zmiany miejsca i pracy i wyboru stanowiska pracy.

  Łączy się z krótkookresową niezgodnością struktury podaży i popytu na rynku pracy.

  W dynamicznie rozwijającej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie długookresowe

   

  bezrobocie długookresowe – dotyczy osób. które pozostają bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, bowiem czym dłuższa przerwa w pracy, tym maleją szanse na ponowne jej uzyskanie. Rosnące wymagania pracodawców, zmiany technik i organizacji pracy, konieczność...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie frykcyjne

   

  bezrobocie frykcyjne – związane z naturalną płynnością siły roboczej, możliwą dzięki pełnej swobodzie zmiany miejsca pracy i wyboru stanowiska pracy. W dynamicznie rozwijającej się gospodarce często pojawiają się niedopasowania między wolnymi miejscami pracy, napływem i odpływem siły roboczej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie strukturalne

   

  bezrobocie strukturalne – mówimy o nim wtedy gdy występuje niedopasowanie struktury podaży pracy i popytu na pracę ze względu na posiadane kwalifikacje, wykształcenie, zawód czy miejsce zamieszkania. Wynika ono z niedopasowania kwalifikacji pracowników do nowej technologii i braku kompetencji, trudności w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI INFLACJI

   

  Inflacja powoduje duże zamieszanie w kalkulacji kosztów produkcji. W rezultacie trudno jest przewidzieć wzrost realnych zysków, co wpływa destabilizująco na działalność gospodarczą i zniechęca do podejmowania ryzykownych inwestycji. Wzrost stopy inflacji powoduje nieuchronnie wzrost stopy oprocentowania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 769

  praca w formacie txt

Do góry