Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Wiek produkcyjny

  Charakterystyka

  Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

  Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

  Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cyklu koniunkturalnego M. Kaleckiego

  Charakterystyka

  W celu teoretycznego wyjaśnienia zjawiska cykliczności Kalecki sformułował następującą funkcję inwestycji:

  It+1 = aSt + bdI t - mdF t

  '

  gdzie:

  I t+1 - inwestycje w roku następnym (t+1); zakłada się tym samym roczne opóźnienie między decyzjami inwestycyjnymi a inwestycjami oddanymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacja międzynarodowa

  Charakterystyka

  Korporacje międzynarodowe ponadnarodowe, wielonarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą, w co najmniej dwóch krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.

  Jednostki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nierównowaga w bilansie płatniczym

  Charakterystyka

  [[Bilans płatniczy[[ jest rocznym zestawieniem wszystkich wpływów i płatności dewizowych danego państwa, wynikających ze stosunków międzynarodowych.

  Może się zdarzyć, że mimo posiadania ujemnego handlowy|bilansu handlowego państwo ma zrównoważony lub dodatni bilans płatniczy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /5 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turbokapitalizm

  Charakterystyka

  Turbokapitalizm - twórcą tego określenia jest amerykański ekonomista i statystyk Edward Luttwak z Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, który opisał ten termin w autorskiej książce zatytułowanej " Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Keynesizm

  Charakterystyka

  Keynesizm - szkoła makroekonomiczna, której twórcą był amerykański ekonomista John Maynard Keynes, działający w okresie Wielkiego Kryzysu, jeden z głównych twórców "nowego ładu" (new deal).

  Wydarzenia lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, a przede wszystkim Wielki Kryzys...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deflator PKB

  Charakterystyka

  Deflator PKB to indeks określający zmiany poziomu cen, wskaźnik cen. Deflator to miara przeciętnego wzrostu cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w sklad dochodu narodowego. Deflator PKB to relacja między produktem krajowym brutto w cenach nominalnych (produkt brutto w cenach bieżących)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótki okres

  Charakterystyka

  Krótki okres to okres, w którym przynajmniej jeden z czynników produkcji jest stały, a wielkośc produkcji może wzrastac tylko przez zwiększenie ilości czynników zmiennych. Przykład: Jeśli przedsiębiorstwo żeglugi pasażerskiej zechce przewoźic więcej pasażerów, bo wzrasta popyt na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraj rozwijający się

  Charakterystyka

  Brak jest jednoznacznego kryterium, które umożliwiłoby zakwalifikowanie danego państwa do grupy krajów rozwijających się. Każda organizacja prowadząca pomoc dla krajów ubogich stworzyła własny system kwalifikacji.

  Klasyfikacja OECD

  OECD dzieli kraje na:

  państwa najsłabiej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola państwa w gospodarce

  Definicja państwa

  Państwo oznacza złożoną, zróżnicowaną, wieloszczeblową strukturę administracyjną społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą.

  Funkcje państwa Legislacyjna - uchwały, ustawy, Stabilizacyjna - zwalczanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /2 118

  praca w formacie txt

Do góry