Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Jakie czynniki wyznaczają poziom konsumpcji?

  Wyznaczają go:

  - zasoby majątkowe gospodarstw domowych

  - dobra użytkowe i kredyty (akcje, obligacje, pożyczki, papiery wartościowe, pieniądze gromadzone w banku, pożyczki kredytowe)

  - czynniki demograficzne (wiek, płeć, liczba ludności)

  - cechy produktów

  -gust kupujących

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt globalny i jego składniki

  Popyt globalny jest to suma, którą przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na dobra i usługi (przy różnych wielkościach dochodów). Jest to suma wydatków, jakie gospodarstwa domowe planuja wydac na konsumpcje, a przedsiębiorstwa na inwestycje. Składniki:

  - wydatki na dobra konsumpcyjne

  -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Johna M. Keynesa

  Według Keynes’a nie każdy produkt zostanie sprzedany. Gospodarka dąży do stanu równowagi.

  Koncepcja wzrostu gospodarczego wg Keynes’a – popyt globalny jest podstawowym determinantem wzrostu gospodarczego.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Są to krótkookresowe odchylenia produkcji od jej trendu (tendencji). Dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie i inwestycje nie rosną równomiernie, lecz ich tempo wzrostu charakteryzuję się okresowymi wahaniami. Tez zmiany aktywności gospodarczej nazywamy cyklami koniunkturalnymi:

  Faza I – kryzys –...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób mierzy się wzrost i rozwój gospodarczy?

  Wzrost gospodarczy-to proces wzrostu produkcji w gospodarce jako całości. Miernikiem wzrostu gospodarczego są procentowe przyrosty realnego PNB w ciągu roku.

  Powszechnie stos. miernikiem wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produkcji nazywana również tempem wzrostu produkcji.

  Wzrost produkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między nominalnym i realnym PKB

  PKB nominalny – mierzy się go w cenach bieżących, czyli w takich, które istniały gdy osiągano składające się na niego dochody.

  PKB realny – czyli PKB w cenach stałych, koryguje nominalny PKB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejący w pewnym okresie, najczęściej określanym jako rok bazowy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów PKB i PNB, PNN

  PKB – miara wielkości produkcji i usług wytworzonych przez czynniki produkcji danego kraju wyrażone w bieżących cenach rynkowych, niezależnie od tego, czy te czynniki produkcji należą do rodzimego cz zagranicznego kapitału. Może być mierzony jako:

  - suma wartości dodanej w procesie produkcji

  - suma...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie budżetu państwa? Omów wpływy i wydatki budżetu

  Zestawienie dochodów i wydatków pochodzących od osób prawnych i fizycznych, oraz wydatków ponoszonych przez państwo. Wydatki budżetowe: dla sfery budżetowej (oświata, zdrowie, sądownictwo,…), na ubezpieczenia społeczne (emerytury, renty, zasiłki), subwencje dla gmin (np. na gospodarkę komunalną)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podstawowe cele polityki makroekonomicznej i podstawowe instrumenty realizacji tych celów

  Podstawowymi celami polityki makroekonomicznej są:

  -wartości makroekonomiczne :wysoki poziom tego co wytwarza gospodarka (PKB,PNB) oraz tempo wzrostu gospodarczego mierzone stopą wzrostu PKB lub PNB. Stopa wzrostu (r) to względna zmiana wartości ekonomicznych. Zatrudnienie :wysoki poziom zatrudnienia i niski...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają gospodarcze funkcje rządu

  - alokacyjna- polega na działalności prowadzącej do lepszej alokacji dóbr i usług, niż mógłby to zrobić mechanizm rynkowy

  - dystrybucyjna – zmiana proporcji podziału dochodów wynikających z poziomu życia w poszczególnych grupach społecznych. Np. ustalanie płacy minimalnej, transfer dochodów w formie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry