Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Realny kurs walutowy

  Realny kurs walutowy

  Jest to koszt dóbr zagranicznych wyrażony w dobrach krajowych, określony jako nominalny walutowy uwzględniający ceny krajowe i zagraniczne. Innym słowy miara kursu skorygowanego tak, aby uwzględnić różnice poziomów cen pomiędzy krajem a zagranicą (R.Hall, J.Taylor 1997...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /6 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia

  Charakterystyka

  Subsydia (subwencje, dotacje) - jest to bezzwrotna pomoc udzielana beneficjentowi przez państwo celem wsparcia określonej działalności. Beneficjentem mogą być zarówno podmioty posiadające, jak i nie posiadające osobowości prawnej, w tym instytucje państwowe, podmioty gospodarcze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Embargo

  Charakterystyka

  ''

  Embargo-wydany przez rząd państwowy zakaz przywozu lub wywozu niektórych lub wszystkich towarów do albo z określonego państwa. Historycznie stosowano w czasach wojny, stosuje się też w celach politycznych, ekonomicznych, sanitarnych. Zakaz może obejmować wyjazd własnych obywateli i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperinflacja

  Charakterystyka

  "Hiperinflacją nazywamy zjawisko polegające na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji" (D.Begg, 1997, s.258).

  Różni naukowcy uznają różne granice dolne stopy inflacji, przy której mówimy o hiperinflacji. Zazwyczaj uznaje się, iż hiperinflacja następuje przy stopie inflacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Cournot

  Charakterystyka

  Duopol Cournot to sytuacja gdzie na rynku działa dwóch oligopolistów, którzy jednocześnie ustalają ilości wytwarzanego produktu w celu maksymalizacji swoich zysków. Ponadto, produkują oni takie same dobra, co do których nabywcy nie posiadają preferencji. Obie firmy przed podjęciem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt terminowy

  Charakterystyka

  (zwany również wkładem terminowym) to jedna z form gromadzenia przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych, które nie są im konieczne do opłacania bieżącej działalności, a w przyszłości mogą przynieść zyski w postaci wyższego oprocentowania.

  Banki dysponują powierzonymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /3 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza to wprowadzanie (lub wycofywanie) do obiegu pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego dokonywane głównie przez banki centralne i komercyjne.

  Emisja pieniądza przez bank centralny

  Bank centralny emituje zarówno bilety jak i bilon. O ile przyjęcia biletów jako...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy gospodarki

  Definicja

  System finansowy to niezwykle skomplikowany mechanizm i co za tym idzie, jego zdefiniowanie nie jest zadaniem łatwym. Według Z. Polańskiego system finansowy to mechanizm, dzięki któremu świadczone są usługi, pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Zdecydowanie bardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja importu

  Charakterystyka

  Substytucja importu jest najważniejszą strategią protekcjonizmu występującego w wymianie międzynarodowej.

  Substytucja importu jest celowym działaniem, które ma na celu przeniesienie pewnej części dóbr oraz usług importowanych na rzecz eksportu.

  Występuje to poprzez zastąpienie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana międzynarodowa

  Charakterystyka

  Wymiana międzynarodowa - to całość stosunków wymiennych w świecie, między wszystkimi krajami lub zrzeszeniami. Wymiana międzynarodowa, jako efekt specjalizacji i wzrostu skali produkcji, umożliwia - dzięki rozszerzeniu rynków zbytu - racjonalne wykorzystanie zasobów czynników...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt

Do góry