Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi popytowej

  Zakładamy podział gałęzi produkcyjnych na następujące działy:

  1) F - dobra finalne;

  2) F-1 - przedsiębiorstwa produkujące środki produkcji;

  3) S+2 - np. koksownia;

  4) S+1 - np. huty;

  5) S - dział surowcowy - przemysł wydobywczy;

  W gospodarce centralnie zarządzanej istnieją skłonności do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przejawy asymetrii podażowej

  Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi tylko okresami) natężenie nierównowagi jest wyższe.

  Cykl technologiczny - sekwencje stadiów przetwarzania surowca. Jego pierwszym etapem jest zatem stadium surowca, a ostatnim stadium finalne.

  Asymetrię nierównowagi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja gospodarki

  Charakterystyka

  Globalizacja gospodarki złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, technologii i towarów. Dotyczy także przenikania się kultur i narastania zależności między krajami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej

  Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi okresami) natężenie nierównowagi jest większe. Przejawy asymetrii nierównowagi popytowej:

  a) kopalnie pracujące bez przerwy;

  b) zakłady produkujące dobra finalne - pracujące tylko na jedną zmianę;

  c) nasilenie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ obu typów nierównowagi na postęp technologiczny

  W nierównowadze podażowej przedsiębiorstwa zagrożone brakiem popytu zawsze poszukują nowości, tzn. takich produktów, które otwierałyby ludziom nowe możliwości, stwarzały zależności pomiędzy nowym produktem, a nowym stylem życia, np. pralka automatyczna, antena satelitarna. W nierównowadze tej stale...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samopogłębianie się nierównowagi podażowej

  W warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorca działa w warunkach niedostatecznego popytu, grożącego utratą zysku. Aby odsunąć od siebie tą groźbę, przedsiębiorstwa starają się, aby ich produkty były lepsze od produktów produkowanych przez konkurencję. Zachowanie takie uruchamia tzw. dodatnie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samopogłębianie się nierównowagi popytowej

  W gospodarce centralnie zarządzanej występuje sprzężenie zwrotne, z tym że działa ono w przeciwnym kierunku niż w gospodarce rynkowej. W ramach nierównowagi popytowej sprzężenie zwrotne nie powoduje spadku popytu lecz jego nasilenie i wzrost. Do głównych ciągów przyczynowo - skutkowych prowadzących do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania nierównowagi podażowej

  I. ceny stałe;

  Nierównowaga podażowa charakteryzuje gospodarkę rynkową i cechuje się stałą nadwyżką podaży nad popytem.

  Celem przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej jest maksymalizowanie zysku, czyli różnicy między kosztem a uzyskanym utargiem. Gdyby koszty rosły w tym samym tempie, co wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania nierównowagi popytowej przy zachowaniu cen stałych i zmiennych

  W gospodarce centralnie zarządzanej, celem przedsiębiorcy nie jest maksymalizacja zysku lecz wykazywanie dyspozycyjności wobec zwierzchnika. Dyspozycyjność to zdolność dostarczenia określonej produkcji w określonym terminie. Zdolność ta powoduje gromadzenie rezerw czynników produkcji, gdyż rezerwy mocy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie producentów i konsumentów w systemie gospodarki centralnie zarządzanej

  Gospodarka centralnie zarządzana dotknięta jest chroniczną nierównowagą popytową. W skali globalnej objawia się ona stałą nadwyżką popytu nad podażą. Nierównowagę popytową można zinterpretować za pomocą wykresu funkcji popytu i podaży jedynie na rynku dóbr konsumpcyjnych. Cechą charakterystyczną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt

Do góry