Makroekonomia /676 prac/

  • Ocena brak

    Scharakteryzuj sektor nierynkowy w gospodarce rynkowej

    Sektor nierynkowy obejmuje dwukierunkowe przepływy między:

    gospodarstwami domowymi a państwem,

    przedsiębiorstwami a państwem.

    Gospodarstwa domowe otrzymują od państwa świadczenia w postaci zasiłków, stypendiów, dopłat, itp. oraz produkty i usługi. Przedsiębiorstwa również otrzymują...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /724

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przepływy czynników produkcji i produktów w zależności od struktury podmiotów gospodarczych

    Czynniki produkcji, to wielkości gospodarcze, którymi możemy swobodnie rozporządzać (praca, kapitał, ziemia). Niegdyś procesy wytwarzania i konsumpcji były połączone. Po pewnym czasie, gdy zauważono, że specjalizacja przyniesie większe korzyści, oddzielono produkcję od konsumpcji. Powstał obszar...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 745

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów czynniki kształtujące strukturę podmiotową w gospodarce rynkowej

    Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się z milionów różnych podmiotów, takich jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwowa czy władze lokalne.

    Podmiotem nazywamy określoną formę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 010

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Osobliwości w polityce rolnej w warunkach rynkowych

    Osobliwości w polityce rolnej:

    prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie,

    zerwanie z subwencjonowaniem rozwoju ogólnogospodarczego kraju, kosztem utrwalania, a nawet pogłębiania nadmiernych różnic w rozwoju cywilizacyjnym...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /606

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rola procesów integracyjnych w sektorze rolno – żywnościowym

    Integracja w sektorze rolno – żywnościowym może być:

    integracją wprzód – integracja zaczynająca się od ogniwa surowcowego, poprzez zbyt do przetwórstwa,

    integracją w tył – integracja następuje z inicjatywy przetwórcy (producenta), dotyczy rolników,

    integracją poziomą – integrują...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /866

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Systemowe bariery rozwoju rolnictwa i agrobiznesu

    W Polsce, podczas procesu transformacji, w sektorze rolno – spożywczym zderzyły się trzy bariery:

    1. bariera popytu na żywność – wynikająca ze sztywności tego popytu (nie można nieograniczenie zwiększyć ilości konsumowanych produktów),

    2. bariera opłacalności produkcji rolnej – występuje z tego...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 108

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dostosowanie sektora rolno – żywnościowego Polski do wymogów UE. Problemy i dylematy

    Problemy:

    - potrzebne są ogromne nakłady na zwiększenie efektywności rolnictwa polskiego,

    - należy udzielać rolnikom korzystnych kredytów inwestycyjnych,

    - należy przeprowadzić pionową (między rolnikiem a przetwórcą) oraz poziomą (między rolnikami) integrację.

    Dylematy:

    Czy uda nam się...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /717

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolniczych do polityki rolnej

    Serwomechanizm jest to specyficzna właściwość polegająca na uniwersalizmie reakcji bez względu na sytuację gospodarczą, inaczej samoregulacja. Polega to na tym, że polityka rządowa wzmagająca popyt (przez administrowanie cen, dopłaty, itp.) spowoduje wzrost dochodów gospodarstw rolnych, które...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /862

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej

    Wstępnym warunkiem jest, by w polityce rolnej miało miejsce:

    prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie (walka z ukrytym bezrobociem na wsiach oraz pozyskiwanie środków na kredyty inwestycyjne pozwoli na obniżanie kosztów oraz...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 248

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Makroekonomia czynnika ziemi

    Gospodarka żywnościowa jest to:

    produkcja środków produkcji na rzecz sektora rolnego,

    rolnictwo właściwe,

    przetwórstwo rolne.

    Makroekonomia bada procesy tworzenia i reprodukcji dochodu narodowego oraz podziału w określonym otoczeniu instytucjonalnym.

    To, co się dzieje w rolnictwie w...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 368

    praca w formacie txt

Do góry