Ekonomia /2 834 prac/

  • Ocena brak

    Przedstaw funkcje banku centralnego

    Państwo często usiłuje wpływać na przebieg cyklu koniunkturalnego, np. może obniżyć podatki podczas recesji, mając nadzieję ze konsumenci zwiększą wydatki i w ten sposób doprowadzą do wzrostu PKB. Bank centralny (w WLK. Brytanii- Bank Anglii), który kontroluje stopy procentowe może je obniżyć aby...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /714

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Na czym polega polityka monetarna?

    Polityka monetarna –służy regulowaniu podaży pieniądza oraz kształtowaniu warunków, na jakich kapitały pieniężne mogą być pożyczane przedsiębiorstwom i ludności. Uznając za podstawowy cel tej polityki wzrost gospodarczy należy pamiętać , iż jego realizacja wymaga przede wszystkim regulowania...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /724

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Na czym polega polityka fiskalna?

    Polityka fiskalna –opiera się na wykorzystaniu podatków i wydatków budżetowych do stabilizacji gospodarki oraz realizacji innych celów ekonomicznych ni społecznych. Można mówić o aktywnej i pasywnej polityce fiskalnej. Obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 620

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jakie czynniki wyznaczają poziom konsumpcji?

    Wyznaczają go:

    - zasoby majątkowe gospodarstw domowych

    - dobra użytkowe i kredyty (akcje, obligacje, pożyczki, papiery wartościowe, pieniądze gromadzone w banku, pożyczki kredytowe)

    - czynniki demograficzne (wiek, płeć, liczba ludności)

    - cechy produktów

    -gust kupujących

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /294

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Popyt globalny i jego składniki

    Popyt globalny jest to suma, którą przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na dobra i usługi (przy różnych wielkościach dochodów). Jest to suma wydatków, jakie gospodarstwa domowe planuja wydac na konsumpcje, a przedsiębiorstwa na inwestycje. Składniki:

    - wydatki na dobra konsumpcyjne

    -...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /407

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rewolucja Johna M. Keynesa

    Według Keynes’a nie każdy produkt zostanie sprzedany. Gospodarka dąży do stanu równowagi.

    Koncepcja wzrostu gospodarczego wg Keynes’a – popyt globalny jest podstawowym determinantem wzrostu gospodarczego.

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /234

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cykl koniunkturalny

    Są to krótkookresowe odchylenia produkcji od jej trendu (tendencji). Dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie i inwestycje nie rosną równomiernie, lecz ich tempo wzrostu charakteryzuję się okresowymi wahaniami. Tez zmiany aktywności gospodarczej nazywamy cyklami koniunkturalnymi:

    Faza I – kryzys –...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 081

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    W jaki sposób mierzy się wzrost i rozwój gospodarczy?

    Wzrost gospodarczy-to proces wzrostu produkcji w gospodarce jako całości. Miernikiem wzrostu gospodarczego są procentowe przyrosty realnego PNB w ciągu roku.

    Powszechnie stos. miernikiem wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produkcji nazywana również tempem wzrostu produkcji.

    Wzrost produkcji...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /523

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jaka jest różnica między nominalnym i realnym PKB

    PKB nominalny – mierzy się go w cenach bieżących, czyli w takich, które istniały gdy osiągano składające się na niego dochody.

    PKB realny – czyli PKB w cenach stałych, koryguje nominalny PKB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejący w pewnym okresie, najczęściej określanym jako rok bazowy...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /454

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów PKB i PNB, PNN

    PKB – miara wielkości produkcji i usług wytworzonych przez czynniki produkcji danego kraju wyrażone w bieżących cenach rynkowych, niezależnie od tego, czy te czynniki produkcji należą do rodzimego cz zagranicznego kapitału. Może być mierzony jako:

    - suma wartości dodanej w procesie produkcji

    - suma...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 198

    praca w formacie txt

Do góry