Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja pełzająca

  Charakterystyka

  Ze względu na natężenie wyróżnia się cztery rodzaje inflacji:

  inflacja pełzająca; krocząca; galopująca; hiperinflacja.

  Inflacja pełzająca jest najbardziej łagodną z możliwych postaci. Jej inne nazwy to:

  inflacja chroniczna inflacja trwała inflacja powolna inflacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena rynkowa do wartości księgowej

  Charakterystyka

  Cena rynkowa do wartości księgowej jest miarą stosunku kursu akcji do wartości księgowej przedsiębiorstwa przypadającej na jedna akcję.

  Zatem rozumiemy ją jako księgowa wartość kapitału własnego akcjonariuszy podzielona przez liczbę wyemitowanych akcji.. Księgowa wartość kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm gospodarczy

  Charakterystyka

  Liberalizm gospodarczy, leseferym (fr. laissez faire)- system poglądów ekonomicznych, zakładający, że gospodarka sama, bez ingerencji zewnętrznej, dąży do równowagi i rozwoju za sprawą tzw. "niewidzialnej ręki rynku", która sama najlepiej prowadzi alokację zasobów. W związku z tym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków

  Charakterystyka

  Podatek od spadków i darowizn (ang. inheritance and donation tax) uregulowany jest w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz.1514 z późn.zm.) dalej: u.p.s.d.

  Przedmiot opodatkowania

  Zgodnie z art. 1 u.p.s.d. podatkowi od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

  Charakterystyka

  Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja systemu zarządzania jakością

  Wymagania

  Dokumentacja w systemie zarządzania jakością stanowi narzędzie pozwalające na kontrolę jego działania (Projektowanie... 1997, s.214 i nast.). Do podstawowych zadań dokumentacji zaliczyć należy: możliwość udowodnienia zgodności z wymaganiami odpowiednich norm, umożliwienie prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /4 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego

  Charakterystyka

  Teoria cyklu koniunkturalnego według szkoły austriackiej to teoria wyjaśniająca zjawisko powstawania i przebiegu cykli koniunkturalnych, opracowana przez ekonomistów szkoły austriackiej. Po raz pierwszy pisał o niej Ludwig von Mises w 1912 roku. W kolejnych latach została rozwinięta przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /5 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ubezpieczeń

  Podział ubezpieczeń Osobowe i majątkowe

  Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.

  Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /6 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego

  Charakterystyka

  Koszty są podstawą ustalenia wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia przez nią poniesionych kosztów oraz uzyskania zysku. Znajomość kosztów przy podejmowaniu decyzji cenowych jest niezbędna dla określenia opłacalności poszczególnych opcji cenowych. Z marketingowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spekulacja

  Charakterystyka

  Spekulacja - zakup lub sprzedaż wartościowe|papierów wartościowych lub towarów w nadziei odsprzedania/odkupienia ich na tym samym rynku po wyższej/niższej cenie. Czysta spekulacja oznacza zakup i sprzedaż na tym samym rynku bez świadczenia usług jeśli chodzi o dystrybucje, przechowywanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt

Do góry