Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Jakie właściwości mają dobra ekonomiczne?

   

  Dobra ekonomiczne (wytworzone przez człowieka w ograniczonej ilości) mają dwie główne cechy:

  a) do ich wytworzenia trzeba użyć pracy ludzkiej oraz innych dóbr ekonomicznych i dóbr pierwotnych,

  b) są dobrami rzadkimi (w danym czasie mogą być wytworzone w ograniczonej ilości i przez to tylko...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są potrzeby? Jaka jest ich struktura?

   

  Potrzeba to subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia mu rozwoju, realizowania ról społecznych itp. Cechami potrzeb są indywidualizm i subiektywizm.

  Struktura potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie środki służą do zaspokajania potrzeb?

   

  Osiągnięcie korzyści wymaga odpowiednich środków materialnych lub pieniężnych. Wszystkie środki służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich, w formie rzeczy, usługi lub stanu, nazywamy dobrami.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można sprawdzić teorie ekonomiczne?

   

  Metody sprawdzania teorii:

  a) weryfikacja - przez porównanie teorii z wynikami obserwacji empirycznych,

  b) falsyfikacja - obalanie tezy przez znalezienie przypadku, w którym hipotetyczne zależności nie zachodzą.

  Obecnie w ekonomii przyjmuje się, że teorię można obalić, o ile istnieje od niej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest model ekonomiczny?

   

  Modele teoretyczne to konstrukcje myślowe mające na celu wyjaśnienie obserwowanych zjawisk. Służą do wyizolowania badanych zjawisk, po to aby wyraziście ujawniły się badane zależności.

  Teoretyczny model ekonomiczny składa się z pewnej liczby założeń, w których:

  a) odrzuca się pewne zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria ekonomiczna?

   

  Teorią ekonomiczną nazywamy zbiór twierdzeń wyjaśniających zjawiska i procesy ekonomiczne ujmowane w modelu ekonomicznym.

  Nie każdy jednak zbiór twierdzeń jest teorią naukową, która musi mieć następujące cechy: zgodność z obserwacjami, niesprzeczność logiczna, płodność poznawcza, prostota i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów ważniejsze trudności myślenia ekonomicznego

   

  1) Zdarzenia gospodarcze są sprzężone zwrotnie.

  2) To, co jest prawdziwe w mikroskali, nie musi być prawdziwe w makroskali.

  3) Częste uleganie złudzeniu, że w danej sytuacji występują zależności przyczynowo-skutkowe.

  4) Subiektywizm i stereotypowość badającego.

  5) Mierzenie zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metoda indukcyjna, a na czym metoda dedukcyjna?

   

  Metoda indukcyjna polega na empirycznym badaniu pewnej klasy zjawisk i formułowaniu na jego podstawie hipotez. Metody tej nie stosuje się już raczej w mikroekonomii, gdyż dziedzina ta jest zbyt skomplikowana.

  Metoda dedukcyjna polega na dedukcyjnym wnioskowaniu i odkrywaniu zależności z modelu o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają sądy oceniające w ekonomii?

   

  Sądy oceniające w ekonomii:

  a) o wartości etycznej - orzekają, że jakiś czyn, zjawisko gospodarcze lub cały system ma wartość dodatnią lub ujemną; są to sądy a priori;

  b) o słuszności - orzekają, czy co konkretny czyn spowodował i czy był w danej sytuacji najlepszy z możliwych;

  c) o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną?

   

  Kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną są sądy.

  Jeśli ekonomia zajmuje się tylko wyjaśnianiem zjawisk, zachowań i procesów gospodarczych, to określa się ją jako pozytywną. Jeżeli zaś wydaje sądy i formułuje zdania o powinnościach, to ma charakter normatywny.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry