Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Proces kształcenia umiejętności

  Ogniwa procesu kształcenia wg Okonia:

  uświadamianie uczniom celów i zasad kształcenia

  poznawanie nowych faktów

  nabywanie pojęć

  poznanie prawidłowości

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kształcenia pojęć

  Kształtowanie pojęć (metodyczne):

  - zestawienie przedmiotu z innymi w celu wyłonienia go z nich

  - wyszukiwanie cech podobnych

  - wyszukiwanie cech różniących

  - określenie przez uczniów danego pojęcia na podstawie istotnych cech danego przedmiotu czy zjawiska

  - zastosowanie pojęcia w nowych...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualizacja i uspołecznienie w procesie kształcenia

  Uspołecznienie – dokonuje się w szkole pod wpływem ogółu działań zmierzających do uczynienia z ucznia – przy współpracy z rodziną – pełnowartościowej istoty społecznej, poprzez danie mu szans zdobycia takiej wiedzy o świecie i takich kwalifikacji ogólnych i zawodowych, jak również takich systemów...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady przystępności

  Inaczej zwana zasadą stopniowania trudności. Wyraża ona konieczność dostosowania treści i metody nauczania do rozwoju i możliwości uczniów.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady efektywności

  Czyli związku miedzy celami a wynikami kształcenia, wydajność procesu kształcenia, nie tylko metody pracy nauczycieli i uczniów na lekcji, lecz także wykorzystanie czasu lekcyjnego; dotyczy ona funkcjonowania i optymalizacji wielu czynników, biorących bezpośredni lub pośredni udział w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady łączności teorii z praktyką

  Zasada ta orientuje nauczyciela na konieczność harmonijnego wiązania ze sobą wiedzy naukowej z praktyką codziennego życia. Argumenty przemawiające za tym by łączyć teorię z praktyką:

  1. Praktyka jest tak samo źródłem wiedzy o świecie jak teoria

  2. Praktyka sprawdza prawdziwość...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady samodzielności

  Starać się czynnie i samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości i umiejętności; w dużej mierze odnosi się do ucznia. Mówi, że jeśli uczeń chce trwale i skutecznie coś zapamiętać to powinien systematycznie utrwalać wiedzę.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady poglądowości

  W  nauczaniu należy wychodzić od tego, co uczniom bliskie i dopiero później przechodzić do tego, co bardziej odległe, nauczać poglądowo, systematycznie oraz w przystępny dla ucznia sposób.

  To najwcześniej sformułowana zasada. Wskazuje ona na konieczność zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka zasady systemowość

  Odnosi się do zachowania określonej kolejności w poznawaniu i wymaga:

  - przechodzenia od faktów do uogólnień;

  - logicznego toku rozumowania;

  - stosowania korelacji;

  - systematycznego nawiązywania do już posiadanej wiedzy;

  - systematycznej kontroli i oceny wyników nauczania.

  Nauczanie powinno więc...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota zasad kształcenia

  Zasady kształcenia to normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie pozwala nauczycielowi zaznajomić uczniów z podstawami wiedzy, rozwijać zainteresowania i zdolności poznawcze oraz wdrażać do samokształcenia.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry