Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje samokontroli i samooceny w procesie kształcenia

  Samokontroli –

  Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i metody kontroli i oceny

  KONTROLA WIEDZY :

  - testy, kartkówki, projekty, referaty – samosprawdzenie i utrwalenie wiadomości, umiejętności – wdraża do samokształcenia

  - zbiorowa pogadanka – powtórzenie i uogólnienie wiadomości – aktywacja umysłowa ucznia  

  - obserwacja – nauczanie za pomocą podręczników i innych środków...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania oraz funkcje stawiane kontroli i ocenie

  Dekalog oceniania :

  a) brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać ją

  b) w ocenianiu uwzględniać różnicę pomiędzy uczniami

  c) jasny cel oceniania

  d) trafne ocenianie (rower)

  e) rzetelne

  f) wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniom otrzymanie informacji na temat wyników jego uczenia

  g)...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot kontroli i oceny w edukacji

  Zalety i wady metody kontroli:- bezpośredni kontakt z nauczycielem – rozwija umiejętności językowe – jest szybka i łatwa do przeprowadzenia – pozwala na indywidualizację wymagań , - sprawdza faktyczną wiedzę ucznia – umożliwia ocenę umiejętności rozwiązywania problemu wady :jest bardziej stresująca –...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie: ocena, opinia

  Opinia - wyrażony w formie werbalnej pogląd, ściśle powiązany z subiektywnym spojrzeniem autora - używanie opinii zamiast ocen jest jedną z podstaw asertywnego zachowania.

  Ocena - wyrażony kategorycznie osąd, krytyka, werdykt - może mieć charakter werbalny lub pozawerbalny . Zastąpienie ocen opiniami...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody sprawdzania wyników nauczania, ocena szkolna

  Metody kontroli i oceny:

  - konwencjonalne:

  - obserwacja ucznia

  - kontrola praktyczna (polegająca na zrobieniu czegoś)

  - kontrola ustna

  - kontrola pisemna

  - niekonwencjonalne:

  - testy:

  - ...otwarte (zadanie, rozprawka itp.)

  - ...krótkiej odpowiedzi (zadania z luką itp.)

  - ...zamknięte (wielokrotnego...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym oraz ich przezwyciężanie

  - profilaktyka pedagogiczna – w tym nauczanie problemowe i nauczanie grupowe. Praca ucznia na lekcji w kilkuosobowych zespołach nad określonym problemem o charakterze praktycznym lub teoretycznym powoduje wzrost zainteresowania nauką, wdraża do kolektywnego przezwyciężania trudności, stwarza liczne okazje do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny niepowodzeń szkolnych

  1. społeczno – ekonomiczne- trudne dzieciństwo, brak książek i warunków do nauki, niski poziom kultury rodziców, trudne warunki materialne, nadmierne obciążenie dzieci praca domową

  2. biopsychiczne – zależność miedzy poziomem rozwoju umysłowego dzieci a ich powodzenie czy niepowodzenie w...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsiew, drugoroczność, niepowodzenie ukryte

  Niepowodzenie ukryte – występuje wówczas, gdy nauczyciele nie dostrzegają braków w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach uczniów, mimo, że braki tego rodzaju ( z punktu widzenia celów oraz programu nauczania) – rzeczywiście istnieją.

  Odsiew – całkowite przerwanie przez ucznia nauki w szkole przed jej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie powodzenia i niepowodzenia szkolnego

  Niepowodzenia szkolnego – sytuacja , która charakteryzuje się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania     

  Niepowodzenie szkolne :

  a) wychowawcze

  b) dydaktyczne

  ukryte

  jawne :

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt

Do góry