Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj formalizm dydaktyczny

  Formalizm dydaktyczny – tw. E. Schmid oraz A. A. H. Niemeyer. Trećci kształcenia są środkiem służącym do rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Celem pracy szkoły jest zaś pogłębianie, rozszerzanie i uszlachetnianie tych zdolności i zainteresowań. Głównym kryterium doboru treści...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów materializm dydaktyczny

  Materializm dydaktyczny- zwolennicy materializmu dyd uważali, że zasadniczym celem szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. W ten sposób programy nauczania zawierają materiał bardzo obszerny lub wręcz przeładowany...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zawiera konspekt, czyli szczegółowy plan lekcji?

  Konspekt do zajęć wychowawczych – schemat

  Masz napisać coś, co Ci ułatwi przeprowadzenie zajęć. Staraj się zastanowić nad wszystkimi elementami składowymi. Im masz mniej doświadczenia tym więcej pisz. Pomoże Ci to w przeprowadzeniu zajęć.

  Chcesz przeprowadzić zajęcia, zastanów się zatem:

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /10 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy zakresy celów kształcenia?

  Cele kształcenia determinowane są przez warunki, w których się je urzeczywistnia, i przez środki, jakimi się dysponuje.

  Cel główny kształcenia:

  ZAPEWNIENIE UCZNIOM – ODPOWIEDNIO DO ICH MOŻLIWOŚCI – OPTYMALNEGO ROZWOJU INTELEKTUALNEGO.

  Jest on realizowany łącznie z celami wychowania. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cele kształcenia?

  Nauka o celach to teleologia; cele kształcenia to z góry założone pewne stany rzeczy (zdarzeń), które zamierzamy osiągać w trakcie procesu kształcenia; według W. Okonia cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać w wyniku kształcenia.

  Cele kształcenia posiadają następujące...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów cechy współczesnego systemu dydaktycznego

  DYDAKTYKA WSPÓŁCZESNA

  nauczanie = uczenie się

  Część swoich postulatów zaczerpnęła od Herbart – zaznajamiania uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy czy Deweya aby aktywizować dzieci i młodzież w procesie nauczania.

  Głosi ona, że należy:

  kształcić dzieci na treściach potem na...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż najważniejsze idee systemu Hojna Dewey’a

  SYSTEM DEWYOWSKI

  na przełomie XIX i XX w dydaktyka herbertowska i funkcjonująca zgodnie z jej założeniami szkoła tradycyjna poddane zostały ostrej krytyce. Potępiano rygoryzm i autokratyzm oraz domagano się przekształcenia jej w „szkołę dla życia i przez życie” Domagano się takiej szkoły, która...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki systemu Fryderyka Herbarta

  SYSTEM TRADYCYJNY

  Herbertowski oprac. został na przełomie XVIII I XIX w. przez niem. psychologa i pedagoga na dorobku teoretycznym etyki i psychologii. Zakładał on, że proces nauczania dominuje nad procesem uczenia się. Etyka miała wyznaczać cele wychowawcze, a psychologia drogi i środki wiodące do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj najważniejsze systemy dydaktyczne

  SYSTEM DYDAKTYCZNY

  System dydaktyczny to całokształ t zasad organizacyjnych oraz treści, metody i środki nauczania, uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę podporządkowaną realizacji celów kształcenia. Możemy wyodrębnić systemy:tradycyjny, progresywistyczny, współczesny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /3 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj dydaktykę ogólną

  Dydaktyka jako nauka o nauczaniu i uczeniu się obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej. Dlatego nazywamy ją dydaktyką ogólną. Dydaktyka ogólna analizuje cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne w sposób ponad przedmiotowy formułując na tej podstawie określone...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry