Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Co to są metody dydaktyczne?

  Termin "metoda kształcenia"(z grec. "metodos" - badanie, dochodzenie do prawdy) oznacza systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom osiąganie założonych celów kształcenia.

  Methodos gr. droga, sposób postępowania. Metoda nauczania to sposób pracy nauczyciela z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić zasady kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

  Kupisiewicz wymienia pięć grup wymagań dotyczących treści kształcenia:

  społeczne, zawodowe oraz kulturowe (zarówno obecne jak i przyszłe)

  naukowe - dostosowanie treści do osiągniętego poziomu nauki oraz techniki

  psychologiczne - dostosowanie treści do psychofizycznych możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić funkcje podręczników szkolnych

  Innym kryterium oceny podręcznika może być stopień spełniania funkcji dydaktycznych.

  Znany dydaktyk historii A. Suchoński proponuje pod pojęciem funkcji rozumieć te właściwości podręcznika, które są związane z realizacją celów nauczania i uczenia się określonego przedmiotu.4 Różne funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /6 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnica miedzy planem i programem nauczania

  PROGRAM NAUCZANIA – przedstawienie celów, treści oraz metod nauczania i uczenia się danego przedmiotu , niekiedy również wyników, które powinny być osiągnięte przez uczniów. W nowoczesnym ujęciu program nauczania jest programem czynności uczniów i założonych wyników tych czynności. Każdy program...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegała teoria programowania dydaktycznego?

  Teoria programowo- kompleksowa- teza ta głosi, że o treści wykształcenia musi decydować jego funkcja. Dzięki takiej teorii można by nauczyć poszczególnych przedmiotów kompleksowo, a nie odrębnie. Kompleksowo- programowy dobór i układ materiału nauczania, jest warunkiem racjonalnej przebudowy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką teorię doboru treści kształcenia opracował Wincenty Okoń?

  Treści kształcenia

  Realizacja celów kształcenia wymaga również zdefiniowania treści kształcenia, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin, które są przewidziane do realizacji w trakcie procesu kształcenia. Treści zapisywane są w dokumentach, takich...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał egzemplaryzm

  Egzemplaryzm – tw. M. Wagenschein, H. Scheuerl. Zwolennicy tej teorii uważają, że konieczna jest redukcja programu nauczania. Aby jednak uniknąć zubożenia obrazu świata odzwierciedlanego w świadomości uczniów opracowano następujące sposoby nauczania:

  -  pragmatyczne (gr. Pradeigma – wzór) – uczeń...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż główne cechy strukturalizmu

  STRUKTURALIZM

  Kazimierz Sośnicki (1961r.)

  są przeładowane problemy (od materializmu), trzeba to zmienić;

  dużo nowej wiedzy – wiedza cały czas dochodzi;

  umieścić w programie treści najważniejsze – trwały dorobek danej nauki;

  poznanie teoretycznej i praktycznej strony...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorię problemowo – kompleksową B. Suchodolskiego

  Teoria problemowo kompleksowa – tw. Suchodolski. Wykształcenie ogólne stanowi konieczny składnik wykształcenia zawodowego, ale jego treść nie może być wyznaczana wyłącznie przez potrzeby przyszłej pracy zawodowej lub studiów ponieważ stanowi ona podstawę pozazawodowego życia ludzi. Szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał utylitaryzm dydaktyczny?

  UTYLITARYZM DYD.

  - Dewey, Kerschensteiner (ped. pracy)

  PROCES KSZTAŁCENIA – CEL KSZTAŁCENIA

  - działanie;

  - powtarza się proces filogenezy w ontogenezie ucznia;

  - użyczymy tego, co użyteczne ”Nie zabawy a rzeczywistość.” W. Okoń

  Utylitaryzm dydaktyczny – tw. J. Dewey, G. Kerschensteiner. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt

Do góry