Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Podział gier dydaktycznych

  1. Burza mózgów – ta metoda przeznaczona jest do samodzielnego, szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.

  2. Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak skonstruowanego, że jest on typowy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny, istota, rodzaje niepowodzeń szkolnych

  NIEPOWODZENIA SZKOLNE

  Są to wyraźne rozbieżności między wymaganiami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły, a zachowaniem ucznia oraz uzyskiwanym przez niego wynikami.

  NIEPOWODZENIA SZKOLNE

  Wychowawcze, dydaktyczne

  Ukryte, jawne

  Przejściowe, względnie trwałe

  Drugoroczność, odsiew

  PRZYCZYNY...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i cele pracy domowej w procesie kształcenia

  Praca domowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych dydaktycznych form organizacji procesu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej jak i lekcji podającej. Polega na obowiązkowym wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciela w toku...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, budowa, rodzaje lekcji oraz ich właściwości

  Lekcja - organizacyjna forma nauczania oparta o realizację określonego zadania dydaktycznego. Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia.

  Struktura lekcji uzależniona jest od:

  realizowanych celów

  treści merytorycznych

  metod kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, istota, cele i zadania samokształcenia

  Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

  Nazywane również "samouctwem". Samokształcenie osiąga optymalny poziom wtedy gdy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie zasad nauczania dla prawidłowej organizacji procesu nauczania

  ZASADY NAUCZANIA

  Zasady nauczania to ogólne normy postępowania dydaktycznego, określające jak należy realizować cele kształcenia. można wyróżnić wiele znaczeń „zasady nauczania”. W dydaktyce można wyróżnić co najmniej 3 znaczenia terminu zasada nauczania. Według pierwszego z tych znaczeń zasada to...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, istota oraz typologia środków dydaktycznych

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE - to przedmioty które dostarczają uczniom określonych bodźców, ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznanie rzeczywistości.

  Funkcje: poznawcza, kształcąca, dydaktyczna. Podział środków: wzrokowe, słuchowe, wzrokowo - słuchowe, częściowo automatyzujące proces dydaktyczny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie doboru treści kształcenia, zależności pomiędzy celami a treściami kształcenia

  Materializm dydaktyczny- twórca F.W.Doerpfeld. zasadniczym celem pracy, szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. Realizacja takiego programu zmusza nauczyciela do pośpiechu i powierzchowności pracy, a praca ucznia jest mało...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na dobór treści do programów szkolnych

  Na program nauczania składają się:

  2.materiał nauczania (czyli podstawowe informacje, pojęcia, prawa i ważniejsze hipotezy, metody, techniki pracy, algorytmy, reguły postępowania itp. z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej danemu przedmiotów

  3. uwagi o realizacji programu i wskazówki na temat...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i charakterystyka celów kształcenia

  Cele kształcenia to planowe, zamierzone i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego jak kształcić, jakie wartości wpajać i jakimi metodami.

  Podział celów kształcenia:

  cele rzeczowe (ogólne, odnoszące się do rzeczywistości):

  cele kształcenia ogólnego

  cele kształcenia zawodowego

  cele...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt

Do góry