Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  REGULATOROWY GEN

  Gen kodujący białko represorowe. W wyniku ekspresji genu regulatorowego powstaje białko represorowe, które uczestniczy w regulacji ekspresji informacji genetycznej określonego genu, bądź genów. W komórkach bakteryjnych uczestniczy w regulacji ekspresji informacji genetycznej znajdującej się w operonie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRESOR

  Czynnik, którego dołączenie do odpowiedniej sekwencji DNA uniemożliwia transkrypcję genu. Na przykład w regulacji ekspresji operonu laktozowego u pałeczki okrężnicy r. jest białko kodowane przez gen regulator, które łącząc się z genem operatorem hamuje transkrypcję. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKULTYWACJA

  Działania techniczne i biologiczne, mające na celu przywrócenie wartości użytkowej gruntom zdegradowanym i zdewastowanym.

  R. polega na ukształtowaniu powierzchni ziemi, wód i skał podłoża w taki sposób, by mogła się na nich rozwijać szata roślinna i by mogły być użyteczne jako grunty orne, sady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁA CHARGAFFA

  Zgodnie z tą regułą zawsze w prawidłowej cząsteczce DNA całkowita liczba cząsteczek punyn jest równa całkowitej liczbie cząsteczek pirymidyn (A + G = T + C) oraz jednocześnie liczba cząsteczek adeniny (A) jest równa liczbie cząsteczek tyminy (T) (A = T), natomiast liczba cząsteczek guaniny jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRODUKCJA, rozmnażanie

  Wytwarzanie nowych osobników przez organizmy rodzicielskie. Jest jedną z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych, zapewnia ciągłość istnienia gatunku. Wyróżnia się dwa zasadnicze sposoby r.: rozmnażanie bezpłcicwe i rozmnażanie płciowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELIKT, żywa skamieniałość

  Gatunek będący pozostałością większej grupy organizmów lub większego zasięgu tych organizmów. Przykładem r. w obydwu znaczeniach jest miłorząb japoński / miłorząb dwuklapowy, drzewo obecnie występujące głównie w ogrodach botanicznych i parkach. W trzeciorzędzie lasy złożone z wielu gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKAPITULACJA

  Skrócone powtórzenie stadiów filogenezy w czasie ontogenezy. Koncepcja zakładająca, że w trakcie swego rozwoju osobnik przechodzi przez stadia przypominające dojrzałe formy przodków, np. w czasie rozwoju zarodkowego ssaka najpierw pojawia się serce dwudziałowe (charakterystyczne dla ryb), następnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENATURACJA

  Odwrócenie denaturacji, polega na przywróceniu struktury i właściwości biologicznych związków wielkocząsteczkowych (białek i kwasów nukleinowych) po uprzednim ich zaburzeniu czynnikami fizycznymi i chemicznymi. Zazwyczaj zachodzi samorzutnie po usunięciu czynnika denaturującego. Czasem do renaturacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA GENETYCZNA

  Proces wymiany fragmentów DNA, czyli części materiału genetycznego. W wyniku zajścia procesu rekombinacji powstaje nowy układ genów, a więc powstają nowe genotypy. Rekombinacja jest zatem podstawowym procesem prowadzącym do zwiększenia różnorodności genetycznej organizmów poprzez wymianę wariantów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPLIKACJA DNA, powielanie, podwojenie

  Replikowanie nici DNA. W wyniku procesu replikacji powstają dwie potomne cząsteczki DNA, które zawierają jedną nić starą - pochodzącą z matczynej cząsteczki DNA, która ulega replikacji, zaś druga nić jest nowo powieloną nicią. Taki mechanizm powielania cząstek nazywamy procesem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /9 695

  praca w formacie txt

Do góry