Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA LASÓW BUKOWYCH

   

  Buczyny należą do związku Fagion i są to mezo- i eutroficzne lasy liściaste i mieszane, których drzewostan tworzy głównie buk, a w zespołach o charakterze górskim często buk z jodła i świerkiem, a w niektórych wypadkach może przeważać jawor.

  Lasy te występują na glebach żyznych dość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA OLSÓW

   

  Do grupy olsów (Alnion glutinosae) należą bagienne lasy olszy czarnej oraz bardzo zbliżone do nich składem florystycznym i ekologią podmokłe zarośla głównie wierzbowe.

  Wspólną cechą tych zespołów, rozwijających się na torfach niskich i glebach zabagnionych, jest kształtowanie się ich płatów pod...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA BORÓW MIESZANYCH

   

  Związek Pino-Quercion obejmuje bory mieszane, utworzone głównie przez dęby oraz sosnę. Należą do niego dwa zespoły związane z glebami bielicowymi, szeroko rozpowszechnionymi poza obrębem gór Pino-Quercetum oraz opisane z północy Quercu-Piceetum.

  Bory mieszane północno-zachodniej Polski...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKCESJE ZESPOŁÓW LEŚNYCH

   

  Podobnie jak inne zbiorowiska, tak i płaty zespołów leśnych wykazują tendencje do mniej lub więcej wyraźnych zmian. Są to jednak zmiany trudne do obserwacji, gdyż drzewa odznaczają się długim okresem życia.

  Mogą tutaj rozwijać się rozmaite zbiorowiska pionierskie, wkraczają jako pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADAŃ SUKCESJI ROŚLINNEJ

   

  Najwłaściwszą metodą badania sukcesji jest dokładne obserwowanie przez dłuższy czas, celem bezpośredniego uchwycenia zmian. Inną metodą jest metoda polegająca na wyznaczenie w terenie poletka stałego najlepiej o kształcie prostych figur geometrycznych. granice i wyznacza się przez wbicie w rogach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KLIMAKSU ROŚLINNEGO I JEGO DYSKUSJA

   

  Znamienną cechą różnych szczegółów sukcesyjnych w obrębie tej samej krainy geobotanicznej jest ich zbieżność - wszystkie zmierzają w kierunku niewielu zespołów, a w skrajnym przypadku nawet tylko jednego zespołu roślinnego. Takie zespoły nazywamy zespołami klimaksowymi lub kilku klimaksowi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNAWIANIA FITOCENOZ I SUKCESJE ROŚLINNOŚCI

   

  Zmiany, które dokonują się w obrębie zespołów roślinności i ich fitocenoz. W związku z odnawianiem się ich składu gatunkowego, a więc bez istotnego przekształcania, nazywamy wewnętrzną dynamiką zbiorowisk. Na miejsce wymierających osobników wchodzą nowe. Wszystkie zespoły roślinne, chociażby...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK STRUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI TERMICZNYMI ŚRODOWISKA

   

  Zbiorowiska roślinne przekształcają siedlisko w swoisty sposób częściowo już przez sam układ przestrzenny (zmiana warunków mikroklimatycznych przez samo wypełnienie roślinnością przestrzeni), częściowo zaś przez swe czynności życiowe.

  Dominująca rola przypada najwyższej warstwie ale jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK STRUKTURY FITOCENOZY Z PROCESAMI SEZONOWYCH ZMIAN CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA

   

  Zjawiska okresowe nie przebiegają równolegle u wszystkich gatunków roślin tej samej porze roku możemy znaleźć w badanym zbiorowisku jedne z nich w postaci kiełków, inne - nie ulistnionych jeszcze łodyg, inne - w pełni rozwoju wegetatywnego, w kwiecie czy wreszcie w stadium owocowania.

  Zakwitają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK STUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI WODNYMI ŚRODOWISKA

   

  Na właściwości siedliska, zarówno glebowe jak i klimatyczne, roślinność wywiera istotny wpływ, może przekształcać warunki w jakich bytuje.

  Zatem roślinność danego zespołu i jego siedlisko są ściśle ze sobą powiązane i mówią wzajemnie warunkujące się i wpływające na siebie części...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt

Do góry