Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ALKAPTONURIA

  Wrodzona wada metaboliczna, opisana po raz pierwszy przez angielskiego medyka Garroda w 1908 roku. Przyczyną tej przypadłości jest defekt enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy (alkapton), będący produktem przemiany fenyloalaniny do tyrozyny. U osób zdrowych kwas ten rozkładany jest przez enzym -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDOZY

  Monosacharydy, zawierające grupę aldehydową (ketozy zawierają grupę ketonową).

  Najprostszą aldozą jest pochodna glicerolu, trój-węglowy aldehyd glicerynowy, który poza grupą aldehydową posiada po jednej grupie hydroksylowej przy pozostałych dwóch atomach węgla. Inne powszechnie występujące aldozy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBINIZM

  Bielactwo, dziedziczny brak zdolności do wytwarzania barwnika melaniny (pigmentu). Powoduje nienaturalnie jasne zabarwienie. Al-binizm związany jest z mutacją pojedynczego allelu. Następstwem tego typu mutacji jest brak enzymu przekształcającego fenyioalaninę w me-laninę i w konsekwencji brak tego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKOHOLE

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, o charakterze lekko zasadowym, w których przynajmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową (—OH). Ogólny wzór alkoholi to R—OH, gdzie R stanowi rodnik alkilowy lub arylowy.

  Wyróżniamy alkohole alifatyczne i aromatyczne - fenole (por. aldehydy)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGEN

  Antygen wywołujący reakcję alergiczną. Alergenami mogą być białka, polisacharydy, toksyny bakteryjne lub antygeny upostaciowane (komórki bakterii, grzybów, pierwotniaków; inne obce ciała, a także wirusy).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBINOS

  Człowiek, zwierzę dotknięte albini-zmem (bielactwem), czyli brakiem lub niedoborem barwnika w skórze i jej wytworach oraz tęczówce oka. Wyróżnia się bielactwo wrodzone ogólne, wrodzone częściowe i nabyte. Bielactwo wrodzone uogólnione jest cechą dziedziczną, au-tosomalną, recesywną, ujawniającą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSON-NEURYT

  Wypustka osiowa komórki nerkowej. Odpowiada za jednokierunkowe przewodzenie impulsów elektrycznych (nerwowych) z ciała neuronu (perykarionu) do narządu lub zakończenia synaptycznego, może osiągać do 1,2 m długości. Z zewnątrz może być otoczony wyspecjalizowanymi komórkami glejowymi (komórki Schwanna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYNA

  Globularne białko, będące głównym składnikiem mikrofilamentów, tworzących wraz z mikrotubulami i filamentami pośrednimi (w przypadku zwierząt) cytoszkielet komórek eukariotycznych, Białko to może występować w komórkach jako monomer (tzw. aktyna gtobularna) lub polimeryzować, tworząc mikrofilamenty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWACJA AMINOKWASU

  Reakcja zachodząca podczas procesu translacji (biosyntezy białek) w cytoplazmie, przyłączenie aminokwasu do transportującego RNA (tRNA) przy udziale enzymu aktywującego - syntetazy aminoacylo-tRNA, w wyniku czego powstaje związek zwany aminoacylo-tRNA, Aktywacja aminokwasu należy do reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROCENTRYCZNY CHROMOSOM

  Rodzaj chromosomu metafazowego, w którym cen-tromer (przewężenie piewotne) znajduje się blisko końca chromosomu. W chromosomie akro-centrycznym wyróżnia się jedno ramię bardzo krótkie, a jedno długie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry