Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  GDP - guanozynodwufosforan

  Związek zbudowany z guaniny (purynowej zasady azotowej), pię-ciowęglowego monosacharydu rybozy oraz dwóch grup fosforanowych. GDP jest produktem reakcji hydrolizy GTP (guanozynodwufosforan). Reakcja ta katalizowana jest przez fosfatazy. Hydroliza GDP z kolei prowadzi do powstania GMP...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIGANTYZM (makrosomia)

  Choroba objawiająca się nadmiernym wzrostem ciała i wydłużaniem się kości długich lub rozrostem i przerostem różnych jego części (zwłaszcza dłoni i stóp) oraz miękkich tkanek głowy. Schorzenie o złożonej etiologii. Wyróżniamy gigantyzm pierwotny, przysadkowy i eunuchoidalny.

  Gigantyzm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEN

  Liniowy zbiór sekwencji DNA niezbędnych do wytworzenia funkcjonalnej jednostki RNA. Geny prokariotyczne są ciągłe, zaś geny eukariotyczne są nieciągłe, gdyż składają się z jednostek kodujących (eksony) i elementów niekodujących (introny).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBA

  Najbardziej zewnętrzna, zwietrzała część litosfery składająca się z luźnych cząstek organicznych i mineralnych, powietrza oraz wilgoci. Pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów w glebie zachodzą przemiany cząstek organicznych w mineralne i odwrotnie - chemosynteza. Powstanie gleby jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE CHOROBY CZŁOWIEKA

  Choroby wywołane zmianami w sekwencji DNA i/lub strukturze chromosomu. Obecnie jest poznanych ok. 6000 chorób genetycznych, jednakże należy podkreślić, że ich występowanie jest stosunkowo rzadkie. Wśród chorób genetycznych człowieka możemy wyróżnić choroby jednogeno-we, określane niekiedy jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEJOWA TKANKA, neuroglej

  Wchodzi w skład tkanki nerwowej. Pełni funkcje podporowe, ochronne, izolujące i odżywcze w stosunku do komórek nerwowych. Istnieją 4 podstawowe rodzaje komórek glejowych w mózgu: oligodendrocy-ty. komórki makrogleju (ependymatyczne), astro-cyty i komórki mikrogleju. Dwa ostatnie typy mają funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

  Nauka o dziedziczności i zmienności organizmów. Opierająca się na informacji zawartej w genach, czyli podstawowych jednostkach dziedziczności.

  Dodatkowo wyróżniamy eugenikę, naukę badającą możliwość rozwoju osobników o wybranych, pozytywnych cechach dziedzicznych (eugenika pozytywna) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK

  Zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Np. lipa wąskolistna, rak strumieniowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICEROL (gliceryna)

  Alkohol trójhydroksylowy (1,2,3-propanotriol, C3H803). Higroskopijna, gęsta (1,26 g/cm3 w 15°C), bezbarwna ciecz o słodkim smaku.

  Występuje w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych w postaci glicerydów, także w niektórych owocach i warzywach. Otrzymywany jako produkt uboczny w produkcji mydła, w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genofor

  Obszar w cytoplazmie komórek pro-kariotycznych, w którym zlokalizowana jest kolista cząsteczka DNA, która nie jest oddzielona żadną błoną (jak w przypadku komórek eukariotycznych). Należy zwrócić uwagę, że obecnie większość naukowców nazywa kolistą cząstkę DNA chromosomem bakteryjnym. Z tego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry