Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Orzeczenia sądów administracyjnych

  Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

  Rozważając jednak zagadnienia orzeczeń sądu administracyjnego, należy pamiętać, że orzeczenia sądu administracyjnego są podejmowane w różnych stadiach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja odwołalności decyzji a odwołanie w postępowaniu adm.

  Odwołalność decyzji jest to prawna możliwość kasacji lub reformacji decyzji z urzędu przez organ, który wydał decyzję. Cechami charakterystycznymi są: jej oparcie na zasadzie oficjalności oraz cel, któremu służy – wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego. Można wyróżnić pojęcie odwołalności w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja do złożenia skargi ze względu na ochrone interesu prawnego

  Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. legitymację do zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę wyznacza przepis ustawy –Prawo budowlane.

  Legitymację do złożenia skargi mają:

  os. Fizyczne;

  os. Prawne;

  jednostki organizacyjne;...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na akty prawa miejscowego

  Kompetencje do stanowienia prawa miejscowego mają samorządy wszystkich szczebli a zatem samorząd województwa, powiatowy, gminny. Na mocy ustaw samorządowych organy stanowiące j.s.t stanowią akty prawa miejscowego: np. statuty, zasady gospodarowania mieniem, zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moc prawna skargi do sądu administracyjnego

  Skarga do sądu administracyjnego nie jest środkiem bezwzględnie suspensywnym. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub bezczynności. Skarga ma natomiast moc środka względnie suspensywnego.

  Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi szczegółowo reguluje wstrzymanie wykonania aktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Postanowienie od decyzji różni przedmiot rozstrzygnięcia. Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania. Postanowienie procesowe może mieć wpływ na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony post sadowoadministracyjnego

  Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem kontradyktoryjnym, a zatem występują w nim 2 strony:

  skarżący- jest nim podmiot legitymowany do złożenia skargi do sądu administracyjnego;

  organ wykonujący AP, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz "reformationis in peius" w post. adm. i sądowoadministracyjnym

  W post. adm.

  Powiązane z post. odwoławczym. Istota tego zakazu polega na tym, że organ odwoławczy nie może zmienić rozstrzygnięcia zawartego w decyzji org. I instancji na niekorzyść odwołującej się strony. Wywodzi się z istoty środków zaskarżenia. Oznacza, że strona korzysta z ochrony praw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moc środków zaskarżenia w postępowaniu adm.

  Na podstawie kryterium mocy prawnej wniesionego środka zaskarżenia (wykonalność) środki zaskarżenia dzielą się na:

  1. środki bezwzględnie suspensywne – takie, które z mocy prawa wstrzymują wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia np. odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

  2. środki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

  Środki zaskarżenia są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Do cech charakterystycznych środków zaskarżenia zaliczyć należy oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie skargowości, tj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt

Do góry