Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zasady orzekania w sprawie indywidualnej w post. adm.

  Podstawowe znaczenie maja zasady ogólne. Orzecznictwo jest poddane zasadą systemowym, utrwalonych w Konstytucji. Zasady te kształtują materialną treść orzeczenia organu adm., ale również wpływają na zakres i treść czynności procesowych podejmowanych przez organy adm. publ. Decyzja podejmowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

  Organizacja społeczna - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Żeby organizacja mogła działać w postęp. musi spełniać dwa warunki:

  - musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji,

  - musi istnieć obiektywna potrzeba ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedopuszczalność skargi - przedmiotowa i podmiotowa

  Niedopuszczalność skargi z przyczyn przedmiotowych będzie miała miejsce gdy:

  sprawa będąca przedmiotem skargi nie należy do właściwości sądu administracyjnego – sąd administracyjny jest obowiązany zbadać, czy w sprawie będącej przedmiotem skargi jest właściwy. Jeżeli stwierdzi że w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wewnętrzne sądów administracyjnych i ich kompetencje

  Organami WSA są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne, oraz kolegium wojewódzkiego sądu adm.

  Prezes WSA kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności adm. sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie. W zakresie adm. sądowej jest organem podległym Prezesowi NSA. Prezesa WSA zastępuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odtworzenie aktów postępowania sądowoadministracyjnego (postępowanie w sprawie aktów zaginionych i zniszczonych)

  Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone w całości lub w części. W sprawie prawomocnie zakończonej odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie w sprawie oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia jego treści i do wznowienia postępowania.

  Właściwość sądu. Do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie uproszczone (rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym postępowania sadowoadm.)

  Postępowanie uproszczone jest dopuszczalne jeżeli:

  decyzja lub postanowienie są dotknięte wada nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

  strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym a żadna z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fikcja doręczenia i doręczenie zastępcze w post. adm.

  Doręczenie zastępcze- stosuje się je do osób fizycznych. Art. 43 „W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O tym doręczeniu zawiadamia się adresata, umieszczając...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel i charakter postępowania mediacyjnego

  Szczególnym etapem postępowania sądowego po ustaleniu dopuszczalności skargi i spełnieniu wymagań formalnych jest postępowanie mediacyjne. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone na wniosek stron, a także bez wniosku stron, przed wyznaczeniem rozprawy. Celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres rzeczowy sprawy sądowoadministracyjnej

  Sądy adm. sprawują kontrolę działalności adm. publicznej i stosują środki określone w ustawie. Dla określenia sprawy s-a należy uwzględnić rozwiązanie prawne przyjęte  w art. 3,4,5 i art. 58 ustawy prawo o post. przed sądami adm. Kontrola działalności adm. publicznej przez sądy adm. obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /3 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

  Zawieszenie postępowania to jest taki stan, w którym pojawiły się przeszkody przejściowe, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania natomiast umorzenie postępowania ma miejsce gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe skutki prawne powodują, że postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt

Do góry