Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej

  Przedmiot zaskarżenia i podstawy skargi kasacyjnej. Przedmiotem zaskarżenia, tym środkiem odwoławczym są wyroki oraz postępowania kończące postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skarga służy od wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga służy od postanowień...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa administracyjna a sądowoadministracyjna

  To rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez sąd administracyjny skargi na zgodność z prawem działania lub bezczynności organów wykonujących adm. publ.. Elementem konstytutywnym sprawy sądowoadm. jest kontrola przez sąd adm. działalności administracji publ. Element ten różni sprawę sądowoadm. od sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wadliwość decyzji administracyjnej

  Możemy wyróżnić 2 rodzaje wadliwości decyzji adm.:

  wadliwość materialnoprawna (powoduje sankcję skutkującą nieważnością decyzji)

  wadliwość procesowoprawna (wzruszalnością decyzji w trybie wznowienia postępowania)

  Decyzja prawidłowa, dwie przesłanki: jest zgodna z normami materialnego prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokurator i RPO w postępowaniu administ. i sadowoadministcyjnym

  Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznaje prokuratorowi, RPO, organizacji społecznej prawo do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Udział  prokuratora i RPO w postępowaniu sądowym jest uzasadniony wystąpieniem przesłanek: ochrony praworządności, ochrony praw człowieka i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na decyzje administracyjne

  Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym jest formą rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. W orzecznictwie sądowym został  ukształtowany pogląd, że bez znaczenia jest nazwa nadana rozstrzygnięciu, a zatem czy organ wykonujący administrację publiczną nadał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normatywne i doktrynalne pojecie organ administracji publicznej

  Strona bierna postępowania sądowoadministracyjnego na samym etapie złożenia skargi. Dopiero potem nabywa uprawnienia z chwilą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

  Pojęcie organu AP:

  1) ujęcie normatywne wynika z Art.5 k.p.a.

  - ministrowie;

  - centralne i naczelne organy;

  - organy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie prawomocnych orzeczeń

  W postępowaniu sądowoadministracyjnym postępowanie o unieważnienie jest wszczynane na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Przedmiotem wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego może być zarówno orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego jak i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja do złożenia skargi oparta na ochronie interesu publicznego i społecznego

  1) legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

  W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

  prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

  organ nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zakończenia postępowania odwoławczego w postępowaniu administracyjnym

  Organ odwoł. co do zasady orzeka merytorycznie w sprawie tzn. orzeka co do istoty sprawy.

  Rodzaje decyzji merytor.: 1. Organ odwoł. utrzymuje w mocy decyzje organu I instancji. Organ wydaje taką decyzje, jeżeli zgadza się merytor. ze stanowiskiem organu I instancji.

  Organ odwoł. uchyla decyzję organu I...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje (funkcja ochronna) prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Określenie funkcji prawa według teorii prawa:

  a) Funkcje podstawowe - do których zalicza się funkcje prawa rozumiane jako „następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i społeczeństwa jako całość...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 975

  praca w formacie txt

Do góry