Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym i jej realizacja przez organy

  Jest to zasada stanowiąca o odcięciu się do poglądu o dopuszczalności przekazania na podstawie prawdy formalnej (sądowej).

  Zasada prawdy obiektywnej; oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

  Środkami odwoławczymi od orzeczeń woj. sądów adm są-skarga kasacyjna i zażalenie

  Skarga kasacyjna jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez NSA. Z istoty modelu kasacyjnego wynika, że...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /8 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

  Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy. W pierwszej fazie wstępnej skompletowanie akt jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie.

  Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność organu wykonującego AP i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła i charakter prawny zasad ogólnych postępowania administracyjnego

  W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy AP obowiązują zasady wywodzone z przepisów Konstytucji RP oraz z ratyfikowanej przez Polskę europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Z tymi zasadami albo się bezpośrednio się łączą swoja treścią zasady ogólne kpa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawomocność orzeczeń sądu amin.

  W doktrynie wyróżnia się prawomocność formalną i materialną.

  Prawomocność formalna - orzeczenie sądu staje się prawomocne jeżeli nie służy co do niego środek zaskarżenia.

  Prawomocność materialna - orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd który je wydał, lecz również inne sądy i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres rozpoznawalności skargi przez wojewodzki sąd admin.

  Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Nie jest związany granicami skargi.

  Rozpoznanie skargi przez WSA na podstawie stanu faktycznego, istniejącego w dniu podjęcia aktu lub czynności, nie oznacza, że nie powinien on...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie post. adm. a stwierdzenie nieważności decyzji adm.

  Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy admin. zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postanowienie w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową. Instytucja wznowienia postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sankcja wzruszalności w postępowaniu administracyjnym a w postępowaniu sąd.

  W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

  1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

  2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

  3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ adm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy i podmioty postępowania na prawach strony

  Podmioty na prawach strony działają obok i niezależnie od strony. Posiadają  tylko prawa procesowe. KPA wymienia podmioty na prawach stron:

  Organizacja społeczna

  Które muszą spełniać dwa warunki:

  a)musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji

  b)musi istnieć potrzeba obiektywna ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja administracyjna

  Decyzja administracyjna jest to władcze rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, którym będzie określenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego, stwierdzenie lub ukształtowanie prawnej pozycji strony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt

Do góry