Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  SKARGA NA INNE AKTY I CZYNNOŚCI

  Skarga na inne niż decyzje i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

  Do aktów stwierdzających albo uznających uprawnienia należy zaliczyć zaświadczenia. Do czynności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI

  Działania organu adm. pub. i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postęp. Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postęp, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu prawnego spraw, poprawnej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu społecznego

  Do podmiotów, których legitymacja do złożenia skargi jest oparta na ochronie interesu społecznego należy zaliczyć:

  organizację społeczną- może ona w postępowaniu sądowym występować, broniąc własnego interesu prawnego oraz w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

  W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

  prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

  organ nadzoru nad organem j.s.t.

  organ nadzoru nad samorządem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu prawnego

  Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. legitymację do zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę wyznacza przepis ustawy –Prawo budowlane.

  Legitymację do złożenia skargi mają:

  os. Fizyczne;

  os. Prawne;

  jednostki organizacyjne;...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ

  Legitymacja do złożenia skargi Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, RPO oraz organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od decyzji ostatecznej

  W pewnych szczególnych okolicznościach istnieje możliwość podważenia decyzji ostatecznej, czyli takiej, od której nie przysługuje odwołanie (bo upłynął już termin do jego złożenia albo gdy jest to decyzja organu II instancji), a strona nie chce składać skargi do NSA. Możliwości podważenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność uchwałodawcza NSA

  Przedmiotem tego postępowania jest:

  Podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych , których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

  Podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna strony w postęp. adm

  Stroną może być każdy podmiot więc: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna bez względu na to czy ma osobowość prawną, dalej stroną może być organ administracji rządowej, gmina powiat, województwo (ale z rozdzieleniem sytuacji gdy sprawują one...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od postanowień sądów administracyjnych

  Środkiem odwoławczym jest zażalenie. Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna. Prawo zażalenia do NSA służy od postanowień...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt

Do góry