Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Tryby nadzwyczajne a skarga

  Pierwszeństwo obrony na drodze administracyjnej jako przesłanka dopuszczalności skargi.

  Ustawa — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przyjmuje rozwiązania o niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego z powodu tego, że toczy się postępowanie w celu uchylenia, zmiany lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dwiunstancyjnosci w post. adm. i sądowoadministracyjnym

  Zasada utrwalona w art. 78 KRP, jej istotą jest zapewnienie stronom prawa do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy adm., co jest też ważnym elementem gwarancyjnym w stosunku do konstytucyjnej zasady proporcjonalności.  Zgodnie z tą zasadą strony mają prawo złożenia odwołania od każdej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

  W kpa Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania:

  1. Strona w rozumieniu art.28KPA jest uprawniona do wniesienia odwołania. W zakresie wniesienia odwołania obowiązuje koncepcja subiektywna. Jeżeli decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie to taka osoba również posiada interes...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYMUS ZASTĘPSTWA

  Pojęciem tym należy objąć obowiązek sporządzenia skargi przez podmioty powołane do pomocy prawnej reprezentacji stron.

  Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skarga kasacyjna może być sporządzona tez przez doradcą podatkowego lub rzecznika patentowego.

  Przymus...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony i podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

  Pojęcie strony postępowania administracyjnego - Pierwsza norma mówi, że stroną będzie podmiot, którego „interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie". Druga zaś, że  stroną będzie podmiot, który „żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". W pierwszym przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOŁUCZESTNICTWO MATERIALNE I FORMALNE W POSTĘPOWNIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM

  Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  1)współuczestnictwo materialne- występuje gdy istnieje wielość podmiotów w sprawie sądowoadministracyjnej będącej przedmiotem postępowania.

  2)współuczestnictwo formalne – gdy sąd korzysta z uprawnienie do połączenia toczących się przed nim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

  Sąd orzeka o zawieszeniu, odmowie zawieszenia, podjęciu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w formie postanowienia, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

  Na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania służy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

  Skutki prawne zawieszenia postępowania to skutki dla biegu terminów i dopuszczalności podejmowania czynności procesowych.

  Skutki prawne dla biegu terminów należy rozważać w 2 przypadkach:

  w przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego

  W toku postępowania mogą powstać przeszkody o charakterze przejściowym lub trwałym, które uniemożliwiają prowadzenie postępowania przed sądem administracyjnym. Przeszkody przejściowe są podstawą do zawieszenia postępowania.

  Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Ustawa-prawo o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencja szczególna i ogólna organu w postępowaniu administracyjnym

  Kompetencja organu AP:

  1. kompetencja ogólna – zdolność prawna do prowadzenia orzecznictwa w postępowaniu administracyjnym, ma ją każdy organ AP; kompetencję ogólną mają:

  - organy administracji rządowej: ministrowie, terenowe organy administracji rządowej(wojewodowie, działający pod zwierzchnictwem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 876

  praca w formacie txt

Do góry