Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Nieważność decyzji i postanowień w post. adm.

  Ta instytucja jest instytucją procesową tworzącą możliwość prawną eliminacji z obrotu prawnego decyzji dotkniętych przede wszystkim wadami materialno-prawnymi pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Instytucja ma charakter niejednolity, bo występują w niej zarówno elementy charakterystyczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

  1) Zasada praworządności działania organu adm. pub. i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postęp. Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postęp, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /7 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

  Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona może bronić się składając wniosek o przywrócenie terminu.

  Dopuszczalność przywrócenia terminu jest obwarowana przesłankami materialnymi i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres stosowania przepisów KPA

  - kiedy postępowanie prowadzi organ administracji;

  - kiedy postępowanie prowadzi inny organ albo podmiot, który został powołany do załatwienia sprawy z zakresu administracji publicznej;

  - jeżeli następuje rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej konkretnej;

  - rozstrzygnięcie to ma formę decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty postępowania sądowoadministracyjnego

  Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

  Opłaty sądowe. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Następnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory o właściwość organów administracji publicznej

  Spór o właściwość ma miejsce wtedy, gdy rozbieżności co do zakresu działania organów państwowych występuje w odniesieniu do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy, czyli gdy mamy do czynienia z  tożsamością sprawy, którą zajmują się co najmniej 2 organy. Spory o właściwość mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sygnalizacyjna sadów administracyjnych

  O swojej działalności i sprawach z niej wynikających Prezes Sądu informuje Prezydenta RP i Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast o problemach związanych z funkcjonowaniem organów administracji publ. – wiadomych sądowi z rozpatrywanych spraw Prezes Sądu informuje Prezesa RM - art. 14 NSA

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniosek a skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministacyjnego oparte jest na zasadzie skargowości. Posterowanie to bowiem wszczęto może być jedynie na podstawie złożonej skargi przez legitymowany podmiot. Natomiast jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Tej regulacji nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna świadka w postępowaniu administracyjnym

  Zeznania świadków Każda osoba fizyczna posiadająca wiadomości o określonych faktach mających znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Ma obowiązek złożenia zeznań ale są dwa wyjątki: przyczyny faktyczne – świadkami nie mogą być osoby nie posiadające zdolności postulacyjnej, przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi formalne pism procesowych

  Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  Oznaczenie sądu do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

  Oznaczenie rodzaju pisma;

  Osnowę wniosku lub oświadczenia;

  Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt

Do góry