Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Pojęcie grupy

  Z licznych definicji grupy do częściej cytowanych należą dwie poniższe:

  G. Homans: Przez grupę należy rozumieć zbiór komunikujących się ze sobą przez pewien czas osób w liczbie pozwalającej wszystkim na komunikację bezpośrednią (twarzą w twarz), a nie przez pośredników. (We mean by a group a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy

  Znajomość anatomii grupy jest niezbędna dla dokonania analizy grupowego podejmowania decyzji.

  Zrozumienie anatomii grupy jest istotne dla zrozumienia grupowego podejmowania decyzji, które stało się powszechną cechą funkcjonowania współczesnych organizacji. E.F. Harrison: Decision making in organizations of...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość organów w postępowaniu administracyjnym

  Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

  Wyróżniamy 2 rodzaje właściwości:

  właściwość ustawowa – wynikająca wprost z przepisu ustawy.

  właściwość rzeczowa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki złożenia skargi do WSA

  Samo wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania aktu, jednakże sad na wniosek strony lub z urzędu może wydać postanowienie wstrzymujące to wykonanie. Jeżeli jednak w terminie 30 dni organ nie przesłał sadowi odpowiedzi na skargę i akt sprawy, wstrzymanie następuje z mocy prawa. Sad nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. Prezydent RP, na wniosek Prezesa NSA, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi WSA. oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenie sędziego w sądzie administracyjnym

  Wyłączenie sędziego można usystematyzować na:

  przyczyny wyłączenia z mocy ustawy – sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach:

  jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

  swojego małżonka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie wyroku i rodzaje wyroków

  Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

  Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia. Należy zwrócić też uwagę na zarządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywłaszczenie decyzji administracyjnej

  Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji zwany trybem wywłaszczenia praw nabytych na podstawie decyzji - 2 przesłanki muszą wystąpić łącznie:

  a) dalsze utrzymanie decyzji w obrocie prawnym powoduje stan zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grozi poważnymi szkodami dla gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór NSA nad WSA

  NSA sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ich orzekania, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów. NSA sprawuje nadzór nad WSA podejmując uchwały wyjaśniające przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo procesowe w post. sądowo-adm.

  Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być tylko adwokat lub radca prawny a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo oraz osoby pozostające ze strona w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 555

  praca w formacie txt

Do góry