Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zasady prawidłowej legislacji w świetle orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Zasady Przyzwoitej Legislacji, dla których podstawą jest Zasada Ochrony Zaufania Obywatela do Państwa (= zasada lojalności państwa do obywatela), która wyznacza minimum reguł uczciwości (zakaz ustanawiania pułapek na obywatela), opierając się na Zasadzie Pewności Prawa (bezpieczeństwa prawnego), które...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada praworządności (legalizmu)

  Zasada legalizmu zawarta jest w art. 7 Konstytucji RP który stanowi, że: "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą podejmować działań bez podania podstawy prawnej. Mogą czynić tylko to, co im prawo nakazuje lub pozwala.

  Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada demokratycznego państwa prawnego (elementy formalne i materialne)

  Zasada ta została wprowadzona do ustroju naszego państwa w ważnym mo­mencie, tj. w toku rewizji Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 r. (rewizja usuwała stalinowski rdzeń z przepisów Konstytucji). Przepis ustanawiający zasadę państwa prawnego został umieszczony w miejsce ówczesnego art. 1 Konstytucji (Polska...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady dotyczące ograniczeń praw i wolności w Konstytucji RP

  Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i koncepcje dobra wspólnego

  Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego. Art. 1 Konstytucji, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli". Na jego podstawie władze publiczne zobowiązane są do przeciwdziałania jednostkowym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /6 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pomocniczości w Konstytucji RP

  Zasada pomocniczości (subsydiarności, łac. subnidium ferre - pomóc, da­wać wsparcie) jest jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych w polskim porządku prawnym. I choć opiera się na niej cały system prawny państwa, to wymieniona została jedynie we wstępie do Konstytucji RP i nie znajdujemy rozwinięcia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa

  Hierarchia prawna wynika z kilku przynaj­mniej przepisów Konstytucji. Sam art. 87 takiego systemu jeszcze nie ustana­wia, możliwe jest bowiem jego uzupełnienie — ale wyłącznie na podstawie innych szczególnych przepisów Konstytucji. W systemie aktów powszechnie wiążących — biorąc pod uwagę kryterium mocy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w polskim porządku prawnym

  Najwyższą pozycję w systemie aktów prawnych zajmuje Konstytucja RP. Nie ma więc wątpliwości, iż ratyfikowane przez Polskę umowy muszę być z nią zgodne.

  Konstytucja w art. 133 ust. 2 gwarantuje Prezydentowi możliwość zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego – przed ratyfikowaniem umowy – z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /4 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł

  Zasada nadrzędności Konstytucji w systemie źródeł prawa oznacza zakaz stanowienia aktów prawnych z nią sprzecznych a także nakłada obowiązek realizowania jej postanowień. Najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa oznacza, że żadna norma prawna pochodząca z aktu niższego rangą od Konstytucji, nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /4 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne zasady systemu źródeł prawa

  Konstytucja RP:

  wprowadziła podział źródeł prawa (aktów prawnych) na powszechnie obowiązujące i wewnętrznie obowiązujące, w związku z tym system źródeł prawa ma charakter dualistyczny (dychotomiczny), tj. że w istocie każdy akt normatywny musi zostać podporządkowany albo prawu powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /7 125

  praca w formacie txt

Do góry