Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zasada społeczeństwa obywatelskiego w świetle Konstytucji RP

  Społeczeństwo obywatelskie jest organizacją złożoną z jednostek świadomych swoich praw i celów oraz zdolnych do ich realizacji.

  Obywatele sprawują najwyższą władzę w państwie.

  Powołują Parlament w wyniku demokratycznych wyborów.

  Powołują władze samorządową również w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zasady pluralizmu politycznego w Konstytucji RP

  ZASADA PLURALIZMU POLITYCZNEGO - ustawa w art. 11 konstytucji oznacza:

  uznanie wielości partii

  uznanie równości partii

  określenie demokratycznej roli partii politycznej.

  Z powyższych zasad wynika wolność dla funkcjonowania systemu wielopartyjnego oraz zakaz istnienia partii o cechach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach autorytarnych

  Partia dominująca stara się kształtować powiązania ze społeczeństwem przede wszystkim przez wykorzystanie form oddziaływań klientelistycznych występujących w postaci układu paternalistycznego. Funkcja ta występuje głównie w krajach azjatyckich opartych na tradycji konfucjanizmu np. Tajwan czy Korea...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach niedemokratycznych

  Na plan pierwszy wysuwa się rola partii politycznych, jako ogniwa nakazowo – kierowniczego. Partie w reżimach totalitarnych dążą do objęcia kontrolą wszelkich form aktywności społeczeństwa i dlatego stopniowo zacierają naturalne różnice między sferą publiczną i prywatną. Partia przejmując władzę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach demokratycznych

  Po pierwsze, spełniają funkcję siły społeczno-mobilizacyjnej, aktywnej w ramach struktury społeczeństwa. Gwarantuje im to rodzaj społecznego zakorzenienia, co przekłada się na wynik w walce politycznej. Odgrywanie tej roli jest związane z otrzymywaniem przez partię polityczną legitymacji społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP - Partia polityczna

  ("partia" od łac. pars 'część', w trad. pol. 'stronnictwo') – Organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

  Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim (są korporacjami) i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP

  Pojęcie pluralizmu oznacza respektowanie odmienności i różnorodności wszystkich ludzi. Różnice wynikają z natury człowieka, ale wszyscy ludzie są równi. Zasadę pluralizmu ustanawia art. 11 Konstytucji stwierdzający, że “Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości – (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)

  Wymiar sprawiedliwości jest funkcją działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane w trybie przepisanym przez prawo.

  W Polsce, jak określa Konstytucja, wymiar...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System rządów w świetle Konstytucji RP

  Nie jest to system prezydencki, chociaż mamy pewne elementy tego systemu w postaci wyborów bezpośrednich od 1990r.

  1) W roku 1990 przeszło się na system powszechnych wyborów prezydenckich. (Nowa konstytucja znacznie ograniczyła kompetencje prezydenta w porównaniu z małą konstytucją.)

  2) Kontrasygnata...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje systemu rządów - System komitetowy

  „Rządów zgromadzenie”

  • wywodzi się z konstytucji jakobińskiej z 1793 r.

  • parlament łączy w niej funkcje ustawodawcze i wykonawcze

  • rząd traktowany jest jako jego organ wykonawczy i wyłaniany jest spośród członków parlamentu, którzy pełnią funkcję szefów resortów

  • w przepadku konfliktu parlamentu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt

Do góry