Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Administracja centralna i terytorialna w Austrii, za rządów Marii Teresy i Józefa II

  Wprowadzenie jednolitej organizacji władz państwowych – kolegialnych i opartych na podziale resortowym miało miejsce za panowania cesarzowej Marii Teresy  oraz jej syna Józefa II w latach 1740-1790. Przeprowadzone reformy określa się w związku tym mianem reform terezjańsko- józefińskich .Administracja...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada biurokratyzmu w administracji

  Zasada biurokratyzmu pojawiła się w okresie monarchii absolutnej w związku z potrzebą specjalizacji i fachowości aparatu urzędniczego, na którym opierał się zarząd państwem. Stanowiła ona hierarchiczną organizację, opartą na zależności służbowej między zwierzchnikiem a podwładnym. Cechę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji

  Kolegialność i jednoosobowość rozpatrywać należy w dwu aspektach: strukturalnym i funkcjonalnym. Pierwszy ma charakter ilościowy i różnicuje pojęcia w zależności od liczby osób tworzących dany organ: gdy na czele stoi grupa osób, mówimy o strukturze kolegialnej, gdy jednostka – o organie jednoosobowym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji

  Najwcześniej wykształconą zasadą organizacyjną była zasada hierarchicznego podporządkowania. Początków jej stosowania dopatrywać się można w starożytności, zwłaszcza w despotiach wschodnich gdzie panujący posiadał pełnie władzy nad podległym sobie aparatem terenowym. Hierarchiczność...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji

  Zasady koncentracji i dekoncentracji zostały wykształcone na gruncie głównie niemieckiej nauki prawa w XIX w.

  Dekoncentracja – powierzenie kompetencji także organom terenowym, zwłaszcza szczebla podstawowego – rozłożenie decyzji i odpowiedzialności pomiędzy różne czynniki. Najczęściej obie te zasady...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji

  Zasada centralizacji oznacza podporządkowanie się organów niższego rzędu organom wyższego rzędu oraz skupianiu decyzji w organach centralnych i naczelnych. Centralizacja zakłada brak samodzielności organów niższego szczebla i ścisłe ich uzależnienie od struktur nadrzędnych, które kierują ich pracą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada resortowości w administracji

  Jedną z najważniejszych zasad, na których poczęto opierać działania administracji publicznej, była wykształcona we Francji zasada resortowości. Polegała on na tym ,że wykonywanie administracji podzielono pomiędzy niezależne od siebie struktury organizacyjne zwane resortami. Początkowo na ich czele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada ochrony własności w Konstytucji RP

  Art. 21.

  1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

  2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

  Art. 64.

  2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle Konstytucji RP

  Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przez społeczną gospodarkę rynkową rozumie się ustrój gospodarczy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada decentralizacji władzy publicznej

  W art. 15 konstytucji zapewniono decentralizację władzy publicznej przez co rozumie się proces przekazywania zadań i kompetencji przez centralne organy państwa, przez jednostki niższego rzędu a zarazem innego szczebla z jednoczesnym wyposażeniem je w uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /12 119

  praca w formacie txt

Do góry