Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w XIX w.

  Anglia do końca XIX wieku stanowiła przykład kraju, którego administracja terytorialna opierała się wyłącznie  na organach samorządowych. Miały one szerokie uprawnienia , ewaluowały w kierunku decentralizacji. W XIX wieku przeprowadzono reformy samorządu lokalnego.

  Odrębną organizację posiadał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota systemu rządów parlamentarno – gabinetowych w Wielkiej Brytanii XIX w.

  W XVII wieku w wyniku rewolucji burżuazyjnej odrzucono system władzy absolutnej i wzmocniła się pozycja organu ustawodawczego – parlamentu. W wieku XVIII  wykształciła się tam odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna ministrów. System sprawowania władzy zaczął się opierać na ścisłym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Rosji XIX w.

  Reforma ziemska została wprowadzona w 1864 roku. Jednostkami samorządu były tzw. ziemstwa. Kompetencje: sprawy gospodarcze, komunikacyjne, opieka zdrowotna, szkolnictwo. Organami ziemstw były: w powiatach – zgromadzenia powiatowe jako instytucje uchwałodawcze oraz zarządy powiatowe jako organa wykonawcze, w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja lokalna w Rosji XIX w.

  Imperium dzieliła się na:  

  Gubernie  - na czele stali gubernatorzy, jako przedstawiciele władzy centralnej w terenie. Zespoły guberni tworzyły generał-gubernatorstwa podległe władzy generał-gubernatorów. Gubernie dzieliły się na:

  Powiaty – zarządzane przez tzw. sądy ziemskie złożone z naczelnika...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja w Rosji w XIX w.

  1. Rada Nieustająca – utworzona w 1801 roku  - 12 członków pochodzących z arystokracji- organ doradczy cesarza, ze stale urzędującą kancelarią.

  2. Urząd ministrów – utworzony w 1802 roku w miejsce kolegiów- wraz z podległymi im ministerstwami. Początkowo było ich 8 później liczba wzrosła do 11...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statut organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku

  14 lutego 1832 roku  car Mikołaj I wydał Statut Organiczny. Ogłoszono go jako rzekomą zmianę konstytucji, w rzeczywistości znosił ona dawną konstytucję. W miejsce istniejącej od 1830 roku unii, Statut inkorporował Królestwo do Cesarstwa Rosyjskiego, znosił odrębność koronacji i wojska. Zachowywał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym

  W pierwszych dniach powstania władzę naczelną sprawowała Rada Administracyjna.  

  Następnie Rada Adm. przemianowała się w Rząd Tymczasowy, który powierzył urząd dyktatora gen. Józefowi Chłopickiemu. Chłopicki rozwiązał Rząd Tymczasowy i powołał Radę Najwyższą Narodową , której powierzył...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

  W królestwie Polskim zrezygnowano z obowiązującego w Księstwie Warszawskim systemy francuskiego. Na czele województwa stanął organ kolegialny – komisja wojewódzka. We wszystkich sprawach decydowała ona większością głosów, a stojący na jej czele prezes był jedynie organem wykonawczym. Komisja wojewódzka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja podziałów administracyjnych w Królestwie Polski 1815 - 1914

  Utworzone w 1815 roku Królestwo Polskie – dekretem carskim ustanowił Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego oraz Tymczasową Radę Stanu. Rząd tymczasowy składał się z pięciu namiestników królewskich i działał kolegialnie. Dekretem z 20 maja 1815 roku utworzono również władze ministerialne. Były to dwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Administracyjna i Rada Stanu w Królestwie Polskim 1815 - 1830

  Centralnym organem władzy i administracji była, odziedziczona po Księstwie Warszawskim, Rada Stanu. Różniła się ona jednak od swojej poprzedniczki w sposób znaczący, dzieli się bowiem na :

  Zgromadzenie Ogólne Rady Stanu (Rada Stanu).

  Radę administracyjną

  Zgromadzenie Ogólne pełniło te same funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 946

  praca w formacie txt

Do góry