Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Urząd Zamówień Publicznych

  Wykonuje zadania centralnego organu rządowego dotyczące zamówień publicznych. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes RM. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy m.in. zatwierdzanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego, ustalanie i prowadzenie listy arbitrów, opracowywanie projektów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne

  Ustawa o zamówieniach publicznych dotyczy zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych opłacanych w całości lub części ze środków publicznych. Natomiast ustawy nie stosuje się m.in. do przyznawania na naukę środków budżetowych, udzielania zamówień gospodarstwom pomocniczym i zakładom...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, podległym RM. Prezes Urzędu wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu i jego delegatur, a także przez podległą mu Inspekcję Handlową. Prezes RM powołuje na okres 5 lat Prezesa Urzędu, wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc publiczna

  To przysporzenie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielające pomocy korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów przede wszystkim w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalog zezwoleń

  1) wyrób i rozlew wódek;

  2) wytwarzanie wyrobów tytoniowych;

  3) usługi detektywistyczne;

  4) produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych pojazdów;

  5) zarządzanie lotniskami;

  6) usługi kurierskie;

  7) usługi pocztowe o charakterze powszechnym, polegające na przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między koncesją a zezwoleniem

  Polegają na tym, że:

  1) zezwolenia nie dotyczą działalności gospodarczej objętej monopolem;

  2) zezwolenia są wydawane w wyniku sprawdzenia możliwości uchylenia zakazu wykonywania działalności gospodarczej, który został ustanowiony ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej

  Prawo działalności gospodarczej nie definiuje pojęcia zezwolenie. Zezwolenie oznacza stosunek prawny, jako zachodzi między organami państwowymi lub samorządowymi a przedsiębiorcami, którego treścią jest przyznanie im uprawnienia do działalności gospodarczej w formie, kierunku i rozmiarach ustalonych w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reglamentacja działalności gospodarczej

  Podejmowanie działalności gospodarczej może być ograniczone przez państwo; stanowi to wyjątek od zasady wolności gospodarczej. Ograniczenia mogą wynikać z następujących powodów: ważny interes państwa, zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, niebezpieczeństwo pojawienia się zjawisk patologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /5 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy koncesji

  1) francuski – polega na odstępowaniu od monopolu państwowego na rzecz przedsiębiorców niepaństwowych w celu zlecania im realizacji zadań administracyjnych państwa o charakterze gospodarczym; wraz z koncesją przekazywano pewne uprawnienia organu państwowego w dziedzinie objętej koncesją; w koncesji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowa administracja gospodarki

  Zadania administracji rządowej w terenie wykonują:

  1) wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej;

  2) działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

  3) organy administracji niezespolonej;

  4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /2 474

  praca w formacie txt

Do góry