Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Bank spółdzielczy

  Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli (min. 10 osób fizycznych). Jest to osoba prawna, dokonuje się wpisu do KRS-u. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Bank państwowy

  Może być utworzony przez RM w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. Rozporządzenie RM o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Prawo bankowe

  Bank jest osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Czynnościami bankowymi są m.in. przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Zamówienie z wolnej ręki

  To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki m.in. gdy dokonuje zamówień dodatkowych, nie przekraczających 20% wartości uprzedniego zamówienia, zawiera umowę o przeprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Zapytanie o cenę

  Stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostawy do takiej liczby dostawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż 4. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Negocjacje z zachowaniem konkurencji

  To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z odpowiednią, zapewniającą konkurencję, liczbą dostawców, nie mniejszą niż 2. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosować można gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg dwustopniowy

  W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od nich określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg ograniczony

  Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć jedynie dostawcy lub wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba dostawców (zamawiający zaprasza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony

  Przetarg jest organizowany przez zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego. W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Ustawa wyróżnia sześć trybów udzielania zamówień publicznych

  Przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki.

  Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt

Do góry