Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zadania Prezesa NBP

  Przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej

  Przewodniczy Zarządowi NBP

  Przewodniczy Komisji Nadzoru Bankowego

  Reprezentuje NBP na zewnątrz tak o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej

  Występuje w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych

  Jest przełożonym wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy Banku Centralnego

  Prezes – powołany jest na 6 lat, ta sama osoba nie może być więcej niż dwie kolejne kadencje. Wybierana przez Sejm na wniosek Prezydenta. Kadencja kończy się: po upływie 6 lat, kiedy umrze, kiedy zrezygnuje albo, kiedy go odwołają. Odwołać prezesa można, gdy: choroba uniemożliwia wykonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania NBP

  Organizowanie rozliczeń pieniężnych

  Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

  Prowadzenie działalności dewizowej w granicach objętych ustawami

  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa

  Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie

  Kształtowanie warunków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja

  Przewiduje się dwa typy prywatyzacji przez:

  - przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową, z wyłącznym udziałem Skarbu państwa, a następnie sprzedaż akcji prywatnym nabywcom (prywatyzacja pośrednia);

  - likwidację przedsiębiorstwa (prywatyzacja bezpośrednia).

  Komercjalizacja to...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój administracji gospodarczej

  Zadania administracji gospodarczej – art. 61 ustawy prawo działalności gospodarczej; do zadań organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego należy wspieranie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  1) promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy, powiatu i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje, które zajmują się obrotem papierów wartościowych

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – przedmiotem nadzoru jest przestrzeganie reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych. Nadzorowi podlegają maklerzy, emitenci i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje nadzoru bankowego

  Celem nadzoru jest zapewnienie: bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

  Nadzór bankowy sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego. W jej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

  Jest centralnym bankiem RP, posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym, nie podlega wpisowi do KRS. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to pierwszego celu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Postępowanie przy utworzeniu banków

  Warunki finansowe – wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości 5 mln EURO. Wartość wkładów niepieniężnych nie może przekroczyć 15% funduszy podstawowych.

  Warunki kwalifikacyjne – założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Bank w formie spółki akcyjnej

  Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w kodeksie spółek handlowych. Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry