Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie organu administracji publicznej

  Organ administracji publicznej jest zasadniczą jednostką składową ad­ministracji w sensie podmiotowym.

  M. Jaroszyński (1956) traktuje organ jako wyodrębnioną część aparatu państwowego (jednostkę organizacyjną), która wyposażona przez przepisy prawa w określony zakres kompetencji wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ administracji rządowej

  - stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej,

  - działa w imieniu i na rachunek państwa,

  - uprawniony jest do korzystania ze środków władczych,

  - działa w zakresie przyznanych mu kompetencji.

  Organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja rządowa

  Zespół organów administracyjnych, kierowanych przez Radę Ministrów.

  Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową:

  1. Szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie),

  2. Wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie),

  3. Naczelnik powiatu.

  Organami administracji rządowej w Polsce są: Rada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy zawodowe i społeczne

  Organ zawodowy składa się lub jest obsadzany przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, będące źródłem utrzymania. Chodzi o oso­by, które są zatrudnione w danym organie, a więc o urzędników służby cywil­nej, pracowników państwowych czy samorządowych.

  Za organ społeczny uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne

  Tutaj kryterium podziału stanowi struktura organu, a wiec liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny).

  Kolegialność organu powoduje, że wolę organu wyraża uchwala zespo­łu osób. Brak poszczególnych osób w zespole powołanym do rozstrzygania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

  Tu kryterium podziału stanowi możność decydującego rozstrzygania spraw w drodze czynności prawnych organu (np. przez wydanie aktu admi­nistracyjnego).

  Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy centralne i terenowe (lokalne)

  W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg dzia­łania organu. Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania roz­ciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym - organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, np. w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

  Podział ten miał pełne uzasadnienie w postanowieniach Konstytucji z 1952 r. Rozdział 5 tej Konstytucji nosił tytuł; „Naczelne organy administracji państwowej". W marcu 1990 roku ustawą konstytucyjną nadano temu rozdzia­łowi tytuł: „Rząd i administracja". Konstytucja z 1997 r. zawiera natomiast rozdział...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w Polsce

  1. Administracja rządowa

  2. Administracja samorządowa – występuje na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim), składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu). Ciałem kolegialnym jest zarząd, organem jednoosobowym natomiast wójt (w gminach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniczne zagadnienia organizacji biura

  Na efekty pracy ludzkiej obok czynników wewnętrznych wpływają czynniki zewnętrzne, natury technicznej. Nie tylko lepsze warunki pracy wpływają na podniesienie wyników tej pracy, ale także dobra jej organizacja ma na efektywność duży wpływ. W tym zakresie dadzą się wyodrębnić trzy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt

Do góry