Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zadania administracji w praktyce XIX wieku

  Konsekwentny liberalizm gospodarczy był więc tylko jedni) / wielu doktryn XIX w., które wypowiadały się co do zakresu działania adińiniNlrucJi, i w praktyce mini na nią wpływ niewielki. Działalność dziewiętnaftlowin /m i mlniinisiracji liku/ula się w wiciu dziedzinach mniej intensywna niż...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny prawa administracyjnego

  Już w XVIII w., jak była o tym mowa, organizacja i działalność administracyja były w dużej mierze regulowane przez prawo [13]. Dopiero jednak w XIX w. mu my odnoszące się do administracji nabrały charakteru dwustronnie obowią-Hlji)cego obowiązywały nic tylko obywateli, lecz również aparat...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a konstrukcja państwa prawnego

  Ukształtowanie się prawa administracyjnego było połączone przeważnie, tak stało się w Niemczech, z przyjęciem konstrukcji państwa prawnego czy prawo-1 rządnego (Rechtsstaat). Konstrukcja ta, łącznie z nazwą, pojawiła się w I połowie I XIX w. (warto tu przypomnieć tytuł podstawowego dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji republik. Polska w II połowie XVIII wieku

  Do przedstawionych republik dołączyła się także Rzeczpospolita Obojga Narodów w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795).

  Przed 1764 rokiem nie było w Polsce nowoczesnych organów administracji -ani centralnej, ani terytorialnej. Na szczeblu centralnym brakowało przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecone republiki

  Wskutek poważnego tradycjonalizmu absolutyzmu oświeconego między „oświeconymi” a „nieoświeconymi” monarchiami XVIII w. nie było na tyle dużych różnic, by niemożliwe było łączne charakteryzowanie obu tych postaci monarchii absolutnej. Inne ówczesne formy państwowe wykazywały tuk/r wiele cech...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korpus urzędniczy

  Przyjęcie biurokratycznego systemu organizacji administracji pociągało zal sobą zatrudnienie przez aparat administracyjny znacznej liczby stałych, zawodo- j wych urzędników - korpusu państwowej służby cywilnej, równoległego do korpusu zawodowej służby wojskowej. Nawet hołdująca jak najszerszemu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania państwa i administracji - zagadnienia ogólne

  Za jedną z charakterystycznych cech monarchii absolutnych, a także innych form państwowych wystvpuji|cych w XVIII w., trzeba uznać szeroki zakres działania aparatu państwowego, Oznaczało to zarazem obszerny zasięg działania administracji, która realizowała politykę wytyczoną przez monarchię, czy -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja i prawo

  Jedną z cech sytemu biurokratycznego uznano obowiązywanie ogólnych norm regulujących zachowania na poszczególnych stanowiskach. Organizacja administracji, jak i merytoryczna strona jej działalności, były w poważnej mierze |n /nlmiotem przepisów prawnych, podawanych na ogół do wiadomości publicz-ni'|...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameraliści i policyści

  W XVIII w., jak wspomniano, pojawiły się również całościowe programy planowego oddziaływania państwa na życie gospodarcze i społeczne, będące zarazem uogólnieniem dotychczasowego dorobku absolutyzmu. Ideologami, a po części praktykami, wszechobecności państwa stali się przedstawiciele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /7 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice chronologiczne

  Kapitalistyczna formacja społeczno-ekonomiczna kształtowała się w różnych krajach w różnym czasie i w niejednakowym tempie. W Anglii zapanowała w swoistych formach [15] - od połowy XVII w., podczas gdy Prusy czy Rosja wkroczyły w epokę kapitalizmu dopiero w XIX w., zachowując zresztą nadal niemało...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 713

  praca w formacie txt

Do góry