Administracja /1 180 prac/

  • Ocena brak

    Kompetencje i normy kompetencyjne

    Kompetencje - termin szerszy od uprawnienia. Jest to możność dokonania w sposób wiążący prawnie tzn.. wywołujący skutki prawne określonej czynności konwencjonalnej z takim skutkiem, że dla adresata normy kompetencyjnej powstaje obowiązek określonego zachowania się.

    Norma kompetencyjna wyznacza :

    -...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /819

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne

    Obowiązek prawny:

    a) możliwość wyboru zachowania

    b) zachowanie powinne, określone normą prawną

    Formą nałożenia obowiązku jest ustawa. Szczególnie ważne jest to w prawie podatkowych i karnym.

    Sposoby wyrażenia obowiązku prawnego:

    a) rozkaźnikowy- stosowany rzadko, bardzo komunikatywny,

    b)...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 683

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Technika prawodawcza - definicje

    a) umiejętność poprawnego konstruowania projektów aktów normatywnych, I

    b) zbiór dyrektyw określających:

    - sposób formułowania przepisów merytorycznych, ich oznaczenia i systematyzacji,

    - sposób zmiany obowiązującego prawa, uchylania i wprowadzania w życie nowych przepisów.

    Celem jest wyznaczenie...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /475

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Model racjonalnego tworzenia prawa

    - prawo powinno mieć autorytet, którego nie należy naruszać,

    - działalność racjonalna oparta jest na wiedzy podmiotu i argumentach, możliwa do uzasadnienia w sposób rozumowy, działalność celowa

    Rozróżnia się racjonalność:

    - instrumentalną- środek- cel. Czy środek jest efektywny do celu.

    -...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 040

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Formy tworzenia prawa

    Tworzenie prawa - to zaistnienie określonych faktów prawno-twórczych, których następstwem jest powstanie norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych

    a) Przy systemie prawa stanowionego:

    -Stanowienie - jest to jednostronna czynność konwencjonalna (każda czynność prawna) składa się z czynności:

    a)...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 007

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie postępowania administracyjnego

    Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania. Należy zauważyć, że o ile procedura karna i...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 890

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i rodzaje stosunku administracyjno - prawnego

    Stosunki administracyjno – prawne to stosunki społeczne kwalifikowane przepisami prawa administracyjnego.

    - jednym z podmiotów tego stosunku jest zawsze organ administracji państwowej wyposażony w uprawnienia władcze. Drugą stroną jest obywatel, spółka, przedsiębiorstwo kwalifikowane przez prawo jako...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 715

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Władze formy działania administracji

    Akt normatywny – jest to władcze rozstrzygnięcie organu władzy publicznej, zawierające normy postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata, w abstrakcyjnie określonej sytuacji. W odróżnieniu od aktu administracyjnego. Akt normatywny nie wskazuje imiennie adresata, określa tylko ogólnie jego...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 929

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

    Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości zaskarżania. Z punktu widzenia tej charakterystyki wyodrębnić możemy...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 009

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojecie prawa administracyjnego

    W znaczeniu szerokim prawo administracyjne to normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie uregulowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Prawo administracyjne w znaczeniu szerokim...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 705

    praca w formacie txt

Do góry