Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie resortu, struktura resortu

  Org. centralne funkcjonują w ramach danego resortu.

  Resort :

  - (szerokie ujęcie) wyodrębniony dział adm., w którym grupują się sprawy jednorodne lub pokrewne, kierowane przez jeden org. adm.

  - (wąskie ujęcie) jest to dział adm., którym kieruje członek Rządu.

  W ramach resortu mieści się struktura...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola a nadzór w adm. publ.

  Organy adm. sprawują:

  - nadzór - organ wyższego rzędu sprawuje, czy nadzoruje akty pr. (jego zgodność z prawem) i organy niższego rzędu. Organy nadzoru nad działalnością gminy to wojewoda (nadzór ogólny) i RIO (nadzór nad budżetem).

  - kontrola - to działanie przerywane, bieżące. Organy kontroli w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo ustrojowe

  Jest to jeden z kryteriów podziału wew. adm.:

  1. ustrojowe (o ustroju adm.) - reguluje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonywania zadań z zakresu adm. publ. Normy tego prawa stanowią podstawy prawne organizacji adm. Prawo to reguluje strukturę aparatu adm. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji rządowej

  Są nazywane też org. adm. państwowej i obejmują org. podporządkowane R.M. - art. 51 ust. 2 Konst.:

  - org. centralne, znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze adm.

  >

  >

  - org. terenowe, zarządzają tylko częścią terytorium państwa

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat państwowy

  Jest to grupa ludzi odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w środki władcze (kompetencje).

  Aparat administracyjny - wszystkie jednostki wykonujące funkcje adm. publ. (państwowe i samorządowe). Tworzą go org. adm. państw., org. samorządu, zakłady publiczne, podmioty wykonujące funkcje adm. publ. na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczelne i centralne organy administracji

  Organem centralnym będzie taki organ, którego kompetencje odnoszą się do całego obszaru państwa. Jednakże wśród org. centralnych występuje pewna grupa organów, które zajmują szczególnie eksponowaną pozycję prawnoustrojową - są to organy naczelne. Poza org. naczelnymi występuje bardzo wiele centralnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

  Koordynacja - org. wpływa bezpośrednio na inne sprawy, lecz nie może wydawać konkretnych poleceń, może je tylko koordynować (współdziałanie podległych organów danej instytucji).

  Kierownictwo - ma większą moc od koordynacji, używa większych środków w celu wyegzekwowania swego stanowiska od podmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja adm. rządowej wg. aktualnie obowiązujących przepisów prawa (naczelnych i terenowych org.)

  Organ adm. państwowej stanowi wyodrębnioną część aparatu adm. państwowej; działa w imieniu i na rachunek państwa; jest uprawniony do korzystania ze środków władczych; działa wg przyznanych mu kompetencji; powołany jest do wykonywania funkcji administracyjnych.

  Wyodrębnienie organizacyjne org. polega...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /6 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziny (sfery) aktywności adm. państwowej

  Należą do nich m.in.:

  - zarząd gospodarką narodową; organizowanie zarządu i kierowanie działalnością w tym zakresie; zarząd obecnie to decentralizacja,

  - organizowanie społeczeństwa do współdziałania w rządzeniu państwem,

  - działalność socjalno-bytowa,

  - działalność (szeroko rozumiana)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania administracji państwowej

  - adm. nie może odmówić działania, gdy zachodzi określona potrzeba w terenie (chyba, że jest niekompetentny).

  - adm. powinna ingerować, jeśli zachodzi taka potrzeba, w szczególności, gdy sprawa ma charakter publiczny lub go nabiera. Ingerencja org. adm. może nastąpić tylko w formie przewidzianej prawem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry