Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Rozgraniczenie zakresu kompetencji między adm. rządową a samorządową

  Kompetencja - są to zadania, obowiązki i uprawnienia, które każdy organ adm. uzyskuje w ściśle określonej formie prawnej. Zakres działania - wskazuje jakimi sprawami ma się zajmować dany organ. Zadanie - faktyczne wykonywanie działań. Właściwość pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy samorządu terytorialnego

  Zakres działania gminy to sprawy publ. o znaczeniu lokalnym. Podstawowe zadanie gminy to "zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców".

  Organami sam. teryt. są:

  1. Rada Gminy - organ stanowiący i kontrolujący; Właściwość rady gminy to uchwalanie statutu gminy, wybór i odwołanie zarządy, powołanie i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy działające w zastępstwie wojewody

  Wojewoda jest jednoosobowym org. adm., koncentrującym w swoim ręku całość kompetencji przydzielonej mu przez prawo. Może on powierzać część swoich kompetencji innym podmiotom (będą działały w jego imieniu). Wojewoda:

  - wyznacza zakres realizacji jego kompetencji przez wicewojewodów,

  - może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy adm. specjalnej - działające na obszarze województwa

  Podział specjalny jest dokonywany na potrzeby określonych dziedzin adm państw. lub w innych uzasadnionych społ. celach. Terytorialny podział specjalny nie może naruszać granic jednostek podziału zasadniczego. Org. adm. dla celów specjalnych - administracja niezespolona. Z reguły jest to podział nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędy rejonowe, kierownicy, pozycja prawna rejonów adm.

  Urząd rejonowy jest aparatem pomocniczym kierownika urzędu. Kierownicy urzędów rejonowych wykonują określone w ustawach szczególnych zadania i kompetencje rządowej adm. ogólnej. Kierownika i jego z-cę powołuje i odwołuje wojewoda. Minister właściwy do spraw adm. (po zasięgnięciu opinii wojewodów)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd wojewódzki, dyrektor generalny urzędu

  Urząd wojewódzki jest organem pomocniczym wojewody. W urzędzie tworzy się:

  - wydziały (wg potrzeby i warunków miejscowych, charakteru zadań, wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania urzędu),

  - w przypadkach uzasadnionych sprawnym działaniem, w wydziałach tworzy się oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegium wojewody

  Przy wojewodzie działa kolegium jako jego organ opiniodawczo-doradczy. W jego skład wchodzą: wicewojewoda, dyrektor urzędu woj., dyrektorzy wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego, inne osoby powołane przez wojewodę. Do udziału w posiedzeniach kolegium zaprasza się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa wojewody

  Wojewoda to jednoosobowy org. adm. rządowej:

  - przedstawiciel rządu, który realizuje zadania zlecone przez rząd oraz własne, przyznane jemu,

  - koordynuje działalność org. adm. rządowej działającej na terenie województwa (także org. adm. niezespolonej),

  - organizuje kontrolę wykonania zadań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ a instytucja

  Organ państwa - każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie jej kompetencji.

  Organ adm publ. (samorządowej czy rządowej) to jednostka organizacyjna, której głównym celem jest administrowanie, tzn. organizacja życia społ. zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd adm. - struktura

  Urząd:

  - org. władzy publ. o określonym zakresie działania; zespół osób wykonujący te zadania (urząd adm., finansowy, pocztowy, patentowy)

  - funkcja, stanowisko, obowiązki pełnione przez kogoś w hierarchii państwowej lub innej (piastować dany urząd); urząd ministra, prokuratora.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt

Do góry