Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa - Ochrona przeciwpożarowa

  Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, zapewnienie sił i środków do zwalczania ich i prowadzenie działań ratowniczych. Za realizację polityki w tym zakresie odpowiada Min. Spraw Wew. i Adm. Pełni...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

  Obejmuje zespół adm.-polit, celnych, sanitarnych i militarnych przedsięwzięć podejmowanych przez suwerenne państwo celem niedopuszczenia do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia przez nią określonych towarów bez zezwolenia. Funkcje wykonawczo-zarządzające ochrony granicy wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa - Policja

  Są dwie prawne sfery działania policji:

  1. zewnętrzna - system pr. ustawowego i podporządkowane mu pr. tworzone przez naczelne org. adm. państw. (R.M. i Min. Spr. Wew. i Adm.). Akty te określają zadania policji i formy (Ogólne - wydawanie decyzji, kontrola w ruchu drogowym, Szczególne - np. użycie broni...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd ochrony państwa

  Jego celem jest ochrona bezp. i porządku konstytucyjnego. Organizuje on i wykonuje działania zapobiegające powstawaniu niepożądanych zjawisk, zapobiega i wykrywa przestępstwa szpiegowskie i terrorystyczne (ściganie ich sprawców). Rozpoznaje i zapobiega przestępstwom:

  - godzącym w podstawy ekon...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

  Określenie pojęć: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne i porządek publ.

  Gwarancje bezpieczeństwa (osobiste) obywateli - przyjmuje się, że bezpieczeństwo to określony stan, polegający na tym, że człowiek jest wolny od zagrożeń związanych z naruszeniem jego przyrodzonych i ustanowionych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd zawodowy w Europejskiej Karcie Sam. Teryt. Rady Europy

  Art. 6 karty mówi o tym, że społeczności lok. powinny móc samodzielnie ustalać wew. strukturę administracyjną. Winni być zatrudniani pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych (umiejętności i kompetencja).

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje Europejskiej Karty Sam. Teryt. (cele i zadania)

  Podstawowe kompetencje społeczności lokalnych są określone w Konstytucji lub w ustawie. Społeczności mają pełną swobodę działania, o ile nie ogranicza jej ustawa (kompetencja innych podmiotów władzy). Sprawy dotyczące obywateli winny być załatwiane na najniższym szczeblu - zasada subsydiarności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania Europejskiej Karty Sam. Teryt.

  Klauzula Terytorialna - art. 16

  Każde państwo może przyjąć Kartę:

  - w całości, jako dokument

  - w części (min. 10 zasad)

  - na całym terytorium państwa

  - tylko na określonej części terytorium, np. 13 województw.

  Jeżeli państwo przyjęło kartę w części, to może później w drodze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

  Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r. Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Samorząd teryt. jest wspólnotą sam. posiadającą osobowość prawną, powstałą z mocy prawa, wykonującą samodzielnie część adm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd teryt. w obliczu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

  art. 2 - zasada samorządu teryt. musi być uznana w prawie wewnętrznym, najlepiej w Konstytucji.

  art. 3 - przedstawia definicję sam. teryt.

  Samorząd terytorialny to prawo i rzeczywista zdolność społ. lok. (w granicach określonych ustawą) do regulowania i zarządzania sprawami publ., na ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 438

  praca w formacie txt

Do góry