Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Sytuacja prawna urzędników samorządowych

  Pracownik sam. to:

  - z wyboru

     wójt (burmistrz, prezydent miasta), ich z-cy

     przewodniczący zarządu zw. kom.

     członkowie org. sejmiku teryt.

  - z mianowania

     osoby zajmujące kierownicze stanowiska

  - z powołania

     sekretarz gminy

     skarbnik gminy (główny księgowy)

  - umowy o pracę

    ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna urzędników państwowej służby cywilnej w RP

  Ustawa z 1982 r. - wielokrotnie nowelizowana - reguluje nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stos. pracy urzędników państw., ich prawa i obowiązki, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną oraz rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędów ze stos. pracy. Ustawa dzieli urzędników...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa służba cywilna

  Okres międzywojenny.

  Podstawę pr. urzędniczego stanowił ustawa o państwowej służbie cywilnej z 17.02.1922 r. Art. 1 stanowił, że stosunek państwowej służby cywilnej ma charakter publ.-pr. (stanowiło więc część pr. adm.) Ustawa dzieliła urzędników państw. sł. cyw. na:

  1. urzędników, których...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /3 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór w administracji

  Jest to prawo org. nadzorującego do dokonywania ocen jednostek nadzorowanych, wydawania różnych decyzji, wiążących dyrektyw, np. o zmianie kierunku działania w celu zmiany zachowań podmiotu nadzorowanego. Org. nadzoru jest wyposażony w środki, które oddziaływują na postęp. org. nadzorowanego, nie może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody działania adm.

  1. Władcze (grzywna, karanie, egzekucja, odpowiedzialność majątkowa, dyscyplinarna) - stosuje się te działania w sytuacjach niezbędnych, gdy inne formy zawiodą.

  - tworzenie norm - nakazy, zakazy, polecenia

  - prewencyjne - ich celem jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społ.

  - cywilistyczne -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki prawa adm. z innymi gałęziami prawa

  Najbliższy związek prawa adm. jest z prawem:

  - konstytucyjnym - zajmuje się podstawami ustroju państwowego, społ. i polit., budową aparatu państwowego (ogólnie),

  - cywilnym - niektóre przepisy prawa cywilnego warunkują ich zastosowanie od uprzedniej decyzji prawa adm. Niektóre decyzje pr. adm. wywołują...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek adm. - pr. i jego rodzaje

  Stosunek prawny - zależność prawna między stronami. Jest konsekwencją regulacyjnego działania normy prawnej. Stosunek ten jest wyrazem istnienia prawnego związku między jego uczestnikami. Prawny charakter związku powoduje, że elementem tego związku jest występowanie uprawnień i obowiązków.

  Stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna

  Dotyczy m.in. prawa o ochronie środowiska, budowlanego i górniczego. Sprawowana jest przez organizacje społeczne wg ich statutowych celów. W pewnych sytuacjach jest obowiązek współdziałania org. adm. publ. z org. społ. (wynika to z przepisów prawa materialnego), np. wybudowanie stacji paliwowej - obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System org. kontroli adm.

  - org. państwowe niezawisłe od adm. publ. (parlamentarna, NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, PIP- Państwowa Inspekcja Pracy, sądownictwo)

  - instytucje kontrolne usytuowane w systemie adm. (resortowa, instancyjna, międzyresortowa, prokuratorska, RIO).

  - inne instytucje i społeczeństwo

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli adm. publ.

  1. wstępna (przed podjęciem działania, decyzji, obejmuje ona badanie projektów umów, porozumień, innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązania),

  2. faktyczna (bieżąca) - badanie czynności w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają prawidłowo; w czasie tej kontroli można jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 745

  praca w formacie txt

Do góry