Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Senat - skład, organy, kompetencje

  Senat jest drugą obok Sejmu izbą parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczną rolę w procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Uprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalonych ustaw, a nawet mogą pozwolić na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm - skład, organy, kompetencje

  Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Reprezentuje - podobnie jak - Prezydent i Senat - suwerenne prawa narodu, przekazane mu akt wyboru. Zakres kompetencji obu organów ustawodawczych sprawia, że to właśnie Sejm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /4 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolizja norm prawnych w przestrzeni

  O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Kolizja przepisów w przestrzeni, to ta kolizja, do której dochodzi między przepisami obowiązującymi w różnych miejscach. Do kolizji może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolizja norm prawnych w czasie

  O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Do kolizji przepisów prawnych w czasie dochodzi gdy stosunek prawny uregulowany jest odmiennie przez dwa lub więcej przepisy wydane w różnym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luki w prawie i metody ich wypełniania

  We wszystkich niemal gałęziach prawa organy zajmujace się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności luki w systemie prawnym. Stanowi to oczywiście utrudnienie dla pracy organu. Jeśli tym organem jest sąd to wówczas powoływany jest do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje wykładni prawa

  Wykładnia, czyli interpretacja prawa jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach.

  Rodzaje wykładni ze względu na podmiot:

  - wykładnia autentyczna: tłumaczy wątpliwości powstające przy stosowaniu zarządzenia;

  - wykładnia legalna :...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje domniemań

  Domniemania prawne są to przepisy prawne nakazujące uznawać w określonych warunkach określonego rodzaju fakty za prawnie ustalone. Wyróżnia się:

  - domniemania prawne formalne: nakazują przyjmować, że ma lub miał miejsce określony fakt, dopóki nie zostanie wykazane, że ma lub miał miejsce fakt...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeganie i stosowanie prawa, etapy stosowania prawa

  Przestrzeganie prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

  Stosowanie prawa polega na posługiwaniu się przez organy państwowe przepisami prawnymi, które służą do podejmowania decyzji.

  Stosowaniem prawa zajmują się tylko...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

  Zdarzenia prawne dzielą się na zdarzenia i na działania. Różnica między nimi polega na tym, że pierwsze są niezależne, a drugie zależne od woli człowieka. Zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu tworzą niewielką grupę ( śmierć człowieka, grad niszczący ubezpieczone zasiewy, inne klęski...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienie i roszczenie

  UPRAWNIENIE jest to podstawowy element prawa podmiotowego; określona wiązka uprawnień powiązanych funkcjonalnie, tworząc sferę możliwości postępowania w ramach określonego prawa podmiotowego, np.własność jako prawo podmiotowe składa się ze szczególnych uprawnień korzystania ( posiadania, używania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt

Do góry