Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym

  Oceniana według przepisów prawa cywilnego:

  zdolność prawną bycia stroną w postępowaniu administracyjnym nabywamy w chwili urodzenia,

  zdolność do czynności prawnych nabywamy od ukończenia 18 lat (wcześniejszego zawarcia związku małżeńskiego), istnieją wyjątki np. 16-letnie dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym

  Mogą nimi być osoby fizyczne i prawne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej np. zakład administracyjny. Według art. 28 kpa: „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączanie organu od załatwiania sprawy

  Wyłączeniu ulega cały organ. Następuje tylko w sprawach dotyczących interesów majątkowych osób:

  kierownika organu lub osób z nim związanych np. małżonka, krewnego,

  zajmujących stanowiska kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia.

  Wyłączenie organu następuje z mocy prawa. Po...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączanie pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym

  Działalność Państwa /pracownika; organu/ powinna być bezstronna, w celu pogłębiania zaufania obywateli przy zachowaniu zasady prawdy obiektywnej i praworządności. Wyłączenie pracownika może nastąpić z dwóch powodów /art. 24/:

  1) przyczyny wymienione w ustawie-z mocy prawa:

  -w sprawie, w której jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji a sądami

  Dotyczą tego art. 190-195 kpa. Rozstrzyga je Kolegium Kompetencyjne przy SN, jego skład to: trzech sędziów SN delegowanych przez Pierwszego Prezesa, przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i ministra zainteresowanego ze względu na przedmiot sprawy. Wniosek złożyć może: organ administracji publicznej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej

  Mogą przybierać dwojaki charakter:

  a) pozytywny-gdy dwa lub więcej organów uważa się za właściwy do załatwienia danej sprawy,

  b) negatywny-gdy żaden nie uważa się za właściwy do załatwienia sprawy.

  Spory o właściwość rozstrzygają między:

  1) organami jednostek samorządu terytorialnego /bez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość miejscowa administracji według przepisów kodeksu prawa adm.

  Jest to zdolność organu do realizowania swojej właściwości rzeczowej na określonym obszarze np. gminy, miasta. Ustalana na podstawie kryteriów z art. 21 kpa:

  w sprawach nieruchomości-orzeka organ właściwy jej położeniu, gdy leży ona w granicach dwóch organów, to orzeka ten, gdzie leży większa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje właściwości organów adm.

  Właściwość organu-zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygania spraw w postępowaniu administracyjnym.

  Rodzaje właściwości organów:

  ustawowa-wynika z ustawy, najczęściej funkcjonująca,

  z przeniesienia-przepisy ustawy upoważniają do tego np. na podstawie porozumienia wojewoda...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

  1. Prezes RM lub właściwi ministrowie-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego; organów administracji rządowej,

  2. Organy o ogólnokrajowym zasięgu działania w stosunku do organów państwowych innych niż punkt 1,

  3. W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

  samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

  właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

  organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

  w stosunku do organów organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry