Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Współdziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym organem

  Wprowadzono w 1980 roku. Art. 106: „gdy przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ”. Organ ten posiada na to maksymalnie 14 dni od doręczenia mu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie dowodu, środka i źródła dowodowego oraz rodzaje środków dowodowych

  Dowód to środek, za pomocą którego dokonuje się dowodzenia w postępowaniu, a więc stwierdza się prawdziwość twierdzeń. Jako dowód uznajemy wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Mogą nim być: dokument, zeznania świadków, opinie biegłych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udostępnianie akt

  Umożliwia realizację zasady udziału strony w postępowaniu administracyjnym. Art. 73 kpa stanowi, że strona w każdej fazie sprawy ma prawo do wglądu do akt; do sporządzenia odpisów; notatek-strona może żądać uwierzytelnienia tych dokumentów. Są dwa wyjątki:

  niemożliwe jest udostępnienie akt...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne wniesienia podania do organu niewłaściwego w sprawie

  Organ niewłaściwy powinien przekazać podanie organowi właściwemu, zawiadamiając wnoszącego podanie-nie ma to ujemnych konsekwencji. Gdy podanie dotyczy kilku spraw właściwych różnym organom, organ w którym wniesiono podanie rozpatruje właściwą sobie sprawę i informuje stronę o potrzebie wniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, forma i treść podania według kodeksu prawa adm.

  Podanie jest to żądanie wszczęcia postępowania, inne zażalenia; wyjaśnienia, nie są nimi skargi do NSA. Mogą być wnoszone na piśmie, ustanie, przez teleks, ale nie poprzez telefon. Podanie powinno zawierać: wskazanie osoby składającej /podpis/, jej adres, żądanie, podanie podpisuje przyjmujący...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Data wszczęcia postępowania administracyjnego

  Przy żądaniu strony datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do organu administracji publicznej. Kpa nie precyzuje daty przy wszczęciu z urzędu, uznaje się, że liczy się to od podjęcia pierwszej czynności procesowej np. zawiadomienia stron.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego

  Postępowanie może być wszczęte:

  na żądanie strony-sprawy dotyczą uprawnień,

  z urzędu-sprawy dotyczą nałożenia obowiązków,

  na wniosek prokuratora, RPO, organizacji społecznej.

  Decydują przepisy prawa materialnego. Organ może wszcząć postępowanie w przypadku ważnego interesu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokoły i adnotacje

  Służą realizacji zasady pisemności. Art. 67 stwierdza, że protokół sporządzany jest z każdej istotnej czynności w trakcie postępowania, a zwłaszcza gdy dotyczą:

  przyjęcia ustnego podania,

  przesłuchania świadka; strony,

  zatwierdzenie oględzin; ekspertyz,

  rozprawy,

  ustnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doręczenia według kodeksu prawa adm.

  Ważna kwestia, następuje np. poprzez pocztę, pracowników, specjalne organy-we wszystkich przypadkach istotne jest pokwitowanie /data i podpis odbiorcy/. Pisma doręcza się stronie albo jej przedstawicielowi, gdy strona to kilka osób to doręcza się wszystkim lub reprezentantowi. Strony zobowiązane są...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwrot kosztów podróży i innych należności osobom stawiającym się na wezwanie

  Uregulowane jest to dekretem z 26.10.1950 r. i rozporządzeniem z 04.07.1990 r. Osobie, która stawiła się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów podróży i innych należności. Strona uzyskuje koszty, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu lub gdy została błędnie, bez swojej winy wezwana do stawienia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt

Do góry