Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego

  Art. 59 wymienia przyczyny np.:

  wykonanie obowiązku przed wszczęciem postępowania,

  brak obowiązku; jego umorzenie; nieistnienie,

  obowiązek niezgodny z treścią decyzji administracyjnej; orzeczeniem sądu; przepisem prawa,

  błąd co do osoby zobowiązanego lub zakaz egzekucji ze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Zawieszenie polega na wstrzymaniu czynności egzekucyjnych na skutek powstania przeszkód w prowadzeniu postępowania. Przeszkody te zawarte są w art. 56 ustawy:

  śmierć zobowiązanego, utrata zdolności do czynności prawnych, brak jego przedstawiciela ustawowego,

  gdy wstrzymano; odroczono;...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

  Postępowanie wszczyna się na wniosek wierzyciela i wystawiony przez niego tytuł wykonawczy. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym postępowanie wszczyna się z urzędu.

  Tytuł wykonawczy zawiera: oznaczenie wierzyciela, oznaczenie zobowiązanego, podanie treści podlegającego obowiązku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby trzecie, świadkowie, dozorca i wykonawca jako podmioty postępowania egzekucyjnego

  Biegły - osoba powoływana przez organ egzekucyjny do oznaczenia wartości zajętych ruchomości,

  Dozorca - osoba (fizyczna lub prawna) opiekująca się ruchomościami pochodzącymi z egzekucji,

  Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy asystujące i udzielające pomocy w postępowaniu egzekucyjnym

  Organ egzekucyjny lub egzekutor mogą zwrócić się o pomoc do Policji, Straży Granicznej, jeżeli natrafią na opór lub się go spodziewają w trakcie egzekucji. Gdy opór stawia żołnierz to właściwy jest organ wojskowy. Obowiązki organów pomocniczych i asystujących określają właściwi ministrowie, w/w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym

  Zobowiązanym jest podmiot, wobec którego stosowana jest egzekucja. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej. Zobowiązany jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku ale nie zawsze jest osobą wykonującą obowiązek. Zobowiązany działa sam...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym

  Wierzycielem jest ten kto żąda wykonania obowiązków podlegających egzekucji. Rola wierzyciela w postępowaniu administracyjnym jest inna jak w postępowaniu sądowym, ze względu na brak możliwości rozporządzania procesem. Wierzyciel ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do podjęcia środków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wykonujące nadzór nad egzekucją administracyjną

  Nadzór nad egzekucją sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organu, który prowadzi egzekucję. W szczególnych przypadkach do wstrzymania czynności egzekucyjnych należności pieniężnych od rolników uprawniony jest wójt lub burmistrz. O wstrzymaniu czynności zawiadamia on niezwłocznie organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

  Niektóre są charakterystyczne tylko dla postępowania egzekucyjnego, są też takie które występują w całym systemie prawa w państwie np. zasada praworządności. Katalog zasad według prof. Z. Leońskiego:

  Zasada celowości-wynika pośrednio z licznych postanowień, egzekucja nie powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

  Postępowanie egzekucyjne stosuje się w celu wykonania świadczeń o charakterze pieniężnym (podatki opłaty wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa) oraz niepieniężnym. Można je stosować po terminie w którym zobowiązany miał wykonać świadczenie (kiedy są wymagalne). Dotyczy obowiązków o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry