Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną

  Następną kompetencją przyznaną ustawowo RIO jest sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną.

  Nadzór to prawo organu nadzorującego do dokonywania ocen jednostek nadzorowanych. Organ nadzoru może bezpośrednio wpływać na postępowanie organu nadzorowanego, może wydawać też wiążące dyrektywy o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /9 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej

  Jedną z kompetencji, które przyznano izbom jest właśnie możliwość kontrolowania działalności komunalnej. Wspominam o tej funkcji RIO po to, by uwypuklić i wyodrębnić inne funkcje nadzorcze izb, m.in. funkcję nadzorczą.

  Kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządowych sprawują izby...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /22.08.2011 Znaków /5 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych

  Ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 86 wymienia organy sprawujące nadzór nad samorządem, a są to: Prezes Rady Ministrów (m.in. jest to organ nadzoru nad działalnością sejmiku samorządowego i jego organami) i wojewoda - sprawujący nadzór ogólny, oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie spraw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /22.08.2011 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - RIO: instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi

  W tym paragrafie chciałabym przybliżyć izbę z bardziej ludzkiego punktu widzenia, tzn. przedstawić instytucję tą, jako ludzi ją kreujących, od których zależy prawdziwy obraz i organizacja każdej (a jest ich w Polsce przecież 17)  Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  Tworząc w 1992 roku izby obrachunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Poglądy w literaturze na działalność RIO

  W krajach zachodnich obowiązują różne koncepcje i formy organizacyjne nadzoru nad gospodarką finansową samorządów. Ponieważ polski system nadzoru przede wszystkim oparty jest na wzorze francuskim, chciałabym przybliżyć właśnie ten system.

  Izba Obrachunkowa jest we Francji naczelną instytucją w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /4 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO

  Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało ogromnego wysiłku legislacyjnego, szeregu ekspertyz naukowych, zmian szeregu ustaw (w tym także Konstytucji), uchwalenia nowych ustaw i dokonania wielu innych czynności.

  Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 roku ustaw: o zmianie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /10 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych

  Idea Regionalnych Izb Obrachunkowych zrodziła się z chwilą reaktywowania w 1989 r. samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Regionalne Izby Obrachunkowe - dalej zwane RIO - miały się zająć nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego.

  Z utworzeniem samorządu terytorialnego wiązano...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskarżanie orzeczeń NSA

  Orzeczenia NSA (art. 39 ust. 1 i art.47 ust. 3 ustawy) są prawomocne, mogą być wzruszone wskutek nadzwyczajnych środków prawnych:

  1) rewizji nadzwyczajnej (art. 57 ust. 2 ustawy o NSA):

  Wnieść ją może: Minister Sprawiedliwości, Prezes NSA, RPO, Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Wnosi się ją do SN...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje orzeczeń NSA

  Rozstrzyga to art. 53 ustawy. Orzeczenie może być:

  1) wyrokiem-jest to rozstrzygnięcie, w którym stwierdza się czy dany akt lub czynność jest zgodne z prawem czy też nie,

  2) postanowieniem-wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania, w celu rozstrzygnięcia kwestii procesowych np...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie i umorzenie postępowania przed NSA

  Zawieszenie następuje poprzez postanowienie z przyczyn określonych w art. 97 i 98 kpa. Umorzenie następuje, gdy skarżący cofnie skargę, sąd wyraża na to zgodę, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy byłoby bezprzedmiotowe lub orzeczenie sądu zbędne. Skarżący może otrzymać zwrot wpisu. Inną przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt

Do góry