Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Metody współdziałania komunalnego - Porozumienia komunalne

  Jest to przejęcie przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego zadań i kompetencji od innych (gmin, powiatów lub województw). Dochodzi do porozumienia między np. gminami, w którym to porozumieniu jedna gmina przekazuje do realizacji drugiej określone zadanie. Wraz z przyjęciem danego zadania wiąże...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody współdziałania komunalnego - Związki komunalne

  Dzielimy je na związki dobrowolne i obowiązkowe(ustawowe).

  Związki dobrowolne -uchwałami rad poszczególnych organów stanowiących decyduje się o utworzeniu danego związku jest to wola władz samorządowych poszczególnych jednostek.

  Związki ustawowe-tworzone na podstawie ustawy. To mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i zasady funkcjonowania aparatu pomocniczego samorządu terytorialnego

  I. Urząd.

  Określa je regulamin organizacyjny, uchwalany przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Istotną rolę funkcjonowania aparatu pomocniczego spełniają dwaj funkcjonariusze samorządowi powoływani przez organy stanowiące; skarbnik i sekretarz. Wspomagają oni zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat jednostek samorządu terytorialnego

  (zaplecze władz samorządowych, które pozwala na realizowanie funkcji, na funkcjonowanie organów władzy samorządowej, wykonywanie zadań).

  W przypadku administracji samorządowej aparat pomocniczy tworzą urzędy:

  W gminie- urzędy gminy

  W powiecie-starostwo powiatowe

  W województwie - urząd...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statut m. st. Warszawy

  Projekt statutu uchwala Rada m.st. Wwy jako organ stanowiący w tej gminie, ale w przypadku statutu m.st. Warszawy wymagana jest opinia Rad Dzielnicowych (organów uchwałodawczych dzielnic) i uzgodnienie z Prezesem Rady ministrów (ponieważ są to zadania mające charakter ponad lokalny tzn. funkcjonowanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania przypisane gminie Warszawa

  typowe zadania gminne (art.7 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne i zlecone, zadania powiatowe),

  specyficzne zadania, charakterystyczne dla stolicy,

  dodatkowo zadania własne gminy warszawskiej, które wynikają z charakteru stolicy i dużej aglomeracji, której żadna inna gmina w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój m. st. Warszawa

  Kwestie regulacji funkcjonowania gminy warszawskiej reguluje ustawa o samorządzie gminnym, natomiast kwestie dotyczące dzielnic są regulowane szczegółowo przez ustawę z 15.03.2002 ponieważ charakter tych dzielnic, ich statut, pozycja, zadania są odmienne niż w innych jednostkach pomocniczych jakimi są...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb odwołania wójta

  Jest odmienny od trybu odwołania w przypadku organów wykonawczych powiatu lub województwa. Odwołuje się tylko w drodze referendum. Rada gminy (organ stanowiący) która w przypadku nie udzielenia absolutorium wiąże się to automatycznie z wnioskiem o przeprowadzenie referendum, jak również może odwołać...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki radnego (gminy, powiatu i województwa)

  Podstawowym obowiązkiem radnego (wg ustawy) jest uczestniczenie w pracach organów samorządu i samorządowych jednostek organizacyjnych (Rady Gminy, Komisji Wewnętrznych Rady).Radny zobowiązany jest utrzymywać więź z mieszkańcami, przyjmować zgłaszane przez nich postulaty, ma organizować spotkania z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum lokalne - Procedura referendalna

  Organ stanowiący (Rada Powiatu, Sejmik Województwa) ma prawo zainicjowania referendum w drodze uchwały. W uchwale występują pytania ,termin ,kalendarz czynności. Referendum powinno się odbyć najpóźniej w 50 dni od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku.

  Inicjatywa mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 917

  praca w formacie txt

Do góry