Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zasady tworzenia i organizacji banków - formy organizacyjno - prawne banków, wymogi kapitałowe, personalne i lokalowe przy tworzeniu banków

  Bank musi być osobą prawną, musi to być działalność licencjonowana.

  Banki - państwowe , spółdzielcze lub w formie spółek akcyjnych

  Założycielami w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne , z tym że założycieli nie może być mniej niż 3 .

  Założycielami banku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /8 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności bankowe - rodzaje, systematyka

  Banki wykonują czynności bankowe. Działalność bankowa jest pojmowana bardzo szeroko. Czynności bankowe dzielimy na:

  1)czynności sensu stricto (tylko bank może je wykonywać, ale faktycznie tak nie jest- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe np. SKOK Stefczyka).

  2)czynności sensu largo. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawna definicja banku (kasy)

  Art.3 ustawy Prawo Bankowe zastrzega nazwę bank dla działalności bankowej. Art. 2 to definicja z ustawy prawo bankowe.

  Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy bankowe Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki zmian w polskim prawie bankowym

  Dyrektywy są to wytyczne (głównie Komisji oraz Rady Ministrów Unii Europejskiej). Wyznaczają państwom członkowskim cele pozostawiając wybór form i środków ich realizacji. Ustawodawca jest obowiązany wkomponować je w swój system prawny w wyznaczonym terminie.

  Dyrektywy są publikowane w Dzienniku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Regulaminy bankowe

  Jest to zbiór przepisów obowiązujący obie strony. Regulamin bankowy nie jest aktem administracyjnym, jest to część umowy z bankiem.

  Banki w zakresie swojej działalności mogą wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające:

  1)warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

  2)rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Akty wykonawcze

  Do ustaw wydano kilkaset aktów wykonawczych. Uprawnionymi do wydawania aktów prawnych, czyli uchwał i zarządzeń są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Komisja Nadzoru Bankowego.

  Nie są to wedle Konstytucji źródła powszechnie obowiązującego prawa. Te akty są adresowane do podmiotów podległych im...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Ustawy

  a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

  b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

  c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych i inne ustawy.

  Istotna jest też ustawa z 27 lipca 2002r. prawo dewizowe. Ustawy w prawie bankowym mają różny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Konstytucja

  W Konstytucji z 2 kwietnia 1997r. jest rozdział pod tytułem Finanse Publiczne, jest tam art. Poświęcony NBP. Jest to jedyna regulacja w Konstytucji. Jest tam status NBP, Prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej.

  System źródeł prawa bankowego jest bardzo rozbudowany.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce

  W Polsce system prawa bankowego składa się z wielu, różnej rangi aktów prawnych.

  Prawo bankowe jest to część prawa finansowego, związana z działalnością na rynku pieniężnym. System bankowy jest to sieć instytucji związanych z rynkiem pieniężnym.

  Nie można powiedzieć, że prawo bankowe jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki prawa handlowego

  W tej kwestii reguluje ustawa z 20.12.1996 r. z której wynika, że są tu pewna ograniczenia co do: tworzenia i przystępowania do nich, wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów, korzystania z usług świadczonych przez spółkę. Z artykułu 9 GospKomU wynika, że: ”jednostki samorządu terytorialnego mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt

Do góry