Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANKI REGIONALNE

  Powstanie banków na szczeblu regionalnym stanowi rewolucję w dysponowaniu środkami państwowymi. Zdecentralizowane fundusze gromadzone przejściowo na rachunkach bankowych mogą stać się źródłem finansowania działalności kredytowej w danym regionie. Wzajemne świadczenie sobie usług jest formą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANK SPÓŁDZIELCZY

  Tworzenie tych banków regulują przepisy ustaw:

  prawo bankowe

  prawo spółdzielcze

  ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

  ZAŁOŻYCIELAMI banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK)

  Są to instytucje parabankowe zaliczane do instytucji pośrednictwa finansowego.

  SKOK-i są spółdzielniami. Ich celem jest gromadzenie środków pieniężnych WYŁĄCZNIE swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzani na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasy mieszkaniowe

  Jest to wyodrębniona działalność banków polegająca na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo- kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

  Jest czynnością bankową, łączącą w jedną całość umowę rachunku oszczędnościowego oraz umowę kredytową. Elementem łączącym te umowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank hipoteczny

  Bank hipoteczny jest tworzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

  Statut banku hipotecznego określa jego nazwę, która zawiera dodatkowo wyrazy "bank hipoteczny".

  Komisja Nadzoru Bankowego może określić, w drodze uchwały, szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia banków hipotecznych w kapitał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /11 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki hipoteczne i listy zastawne

  1. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ŚRODKI GWARANTOWANE

  To środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych , wg stanu na dzień zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /15 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - DEPONENT

  Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną i środki pieniężne na rachunku bankowym, a także szkolna kasa oszczędności lub pracownicza kasa zapomogowo- pożyczkowa, podmioty będące stroną umowy innego rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - SYSTEMY GWARANTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ BFG

  Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne w wysokości nie przekraczającej 0,4% sumy aktywów ważonych ryzykiem.

  Wspólną cechą łączącą system obowiązkowy i dobrowolny jest gwarantowanie przez BFG środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ZARZĄD BFG

  Składa się z 5 członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Powoływany jest przez Radę spośród osób posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie oraz 5-letni staż pracy w bankowości.

  Kadencja zarządu trwa 3 lata od dnia powołania.

  Członek zarządu (w tym prezes i jego zastępca) może być w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry